Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
kommunal medfinansiering

Yttrande över slutbetänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har genom LO erhållit ovan rubricerade betänkande från Medfinansieringsutredningen. Förbundet får härmed direkt till Näringsdepartementet framföra följande synpunkter. Utredningen har haft i uppdrag att lägga fram förslag till…