Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kategori:
Remisser

Yttrande över slutbetänkandet Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har genom LO erhållit ovan rubricerade betänkande från Medfinansieringsutredningen. Förbundet får härmed direkt till Näringsdepartementet framföra följande synpunkter. Utredningen har haft i uppdrag att lägga fram förslag till…

Yttrande över Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar (2011)

Sammanfattning i punktform Kommunal avstyrker förslaget om att fortsatt sjukpenning ska kunna lämnas för fler än 550 dagar. Kommunal tillstyrker förslaget att sjukpenning i särskilda fall ska kunna ges till…

Yttrande över betänkande från Arbetsförmågeutredningen (2008)

Betänkandet lämnar förslag på förtydliganden i bedömningen av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. Med utgångspunkt i att sjukförsäkringen utöver att ge inkomstersättning också handlar om att erbjuda vägar tillbaka till arbete analyseras…

Yttrande över Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Svenska Kommunalarbetareförbundet överlämnar härmed sitt yttrande över huvudbetänkandet från Långtidsutredningen. Huvudsakliga synpunkter på Långtidsutredningens förslag Långtidsutredningen 2011 kommer med en mängd förslag till förändringar av den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Kommunal…

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (2011)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade föreskrifter och allmänna råd och framför följande synpunkter: Kommunal delar Socialstyrelsens uppfattning om behovet av uttryckliga regler för bedömningar i…

Guldgruvan i hälso- och sjukvården (2011)

Kvalitetsregistren är av stor vikt, tycker Kommunal, och är för en starkare nationell styrning. Kommunal förordar att personal som arbetar nära patienter och brukare ska ha direkt delaktighet när registren…

Råd till bra mat inom äldreomsorgen (2010)

”Mycket positivt” tycker Kommunal i sitt yttrande över Livsmedelsverkets förslag om råd till bra mat inom äldreomsorgen. Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför…

Yttrande över promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (2010)

Kommunal ser helst att det sker en parlamentarisk utredning på området. I dagsläget är det en arbetsgrupp inom regeringskansliet som gör utredningen. Det skriver Kommunal i sitt yttrande över promemorian…

Yttrande över slutbetänkandet Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (2010)

Positivt till största del, men ingen bra idé att införa en märkning i form av ”smileys”, anser Kommunal. Det framgår i Kommunals yttrande över slutbetänkandet om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet,…

Yttrande över Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för fordon (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Miljöstyrningsrådet erhållit ovan rubricerade upphandlingskriterier för yttrande. Förbundet får härmed anföra följande: Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier avser enligt rådet att vara ett hjälpmedel för offentlig och privat sektor…