Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Låt hyresrätten förbli en trygg hamn i medlemmarnas vardag

För många medlemmar i Kommunal präglas vardagen av otrygghet. Januariöverenskommelsens reformagenda gör inte saken bättre, tvärtom. Utredningen om att införa marknadshyror i nyproduktion är en till synes oskyldig punkt i överenskommelsen men i förlängningen riskerar den att resultera i ökad otrygghet för många medlemmar i Kommunal och för andra som inte har råd att äga sitt boende.

Visstidsanställningar och deltidsarbete medför att alltför få av medlemmarna i Kommunal kan skapa sig en trygg försörjning. Exempelvis är en av fyra inom kommunal äldreomsorg eller omsorg av funktionsnedsatta visstidsanställd och sex av tio inom äldreomsorgen arbetar deltid. Många medlemmars vardag präglas dessutom av bristande arbetsmiljö, vare sig det handlar om otillräcklig skyddsutrustning, underbemanning eller tunga lyft. I och med förslaget att införa marknadshyror i nyproduktion hotas en trygg punkt i många av våra medlemmars vardag, nämligen hyresrätten.

Nybyggda hyresrätter är redan idag ofta dyra eftersom hyran kan bestämmas utifrån produktionskostnaden de 15 första åren. Marknadshyror i nyproduktion borde därför inte vara så omstritt men blir det när risken för att det sprids till det befintliga hyresbeståndet vägs in. I ett sådant läge skulle en stor andel av landets hyresgäster, framförallt boende i städer med stor bostadsbrist och köpkraft, få kraftiga hyreshöjningar. En grundbult i dagens hyressättning är att den sker genom förhandlingar vilket skapar en förutsägbarhet och begränsar utrymmet till alltför stora hyreshöjningar. Denna trygghet försvinner när hyran istället bestäms av marknadskrafter. Det är försämringar som medför att hyresrätten blir mindre attraktiv som boendeform och mer lämpar sig för personer med kortsiktigt perspektiv på sitt boende.

Drömmen om det ägda boendet stannar ofta vid just en dröm för många av medlemmarna eftersom deras villkor på arbetsmarknaden rimmar illa med bankernas krav på tillräcklig inkomst och en trygg anställning. Därmed finns det ofta inget alternativ till hyresrätten. En undersökning bland medlemmarna visar att mer än varannan person bor i hyresrätt i någon av de tre storstäderna. Inget tyder på att beroendet av denna boendeform kommer att minska.

Istället för att satsa på reformer som förstärker segregationen och höjer trösklarna för personer utanför bostadsmarknaden borde staten vidta en rad andra åtgärder. Kommunal och Hyresgästföreningen anser att åtgärderna ska innefatta:

  • Att den svenska modellen på hyresmarknaden värnas
  • Att utförsäljningen av den kommunala allmännyttan stoppas
  • Att statens roll i finansiering och planering stärks så att fler hyresrätter med rimliga hyror byggs

Utredningen om marknadshyror i nyproduktion presenteras i maj 2021. Förhoppningsvis blir slutsatsen att experimentet inte blir verklighet och att medlemmarna i Kommunal därmed kan fortsätta se sin hyresrätt som en lugn hamn att kunna samla kraft i inför nästa arbetsdag.