Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Stort mörkertal drabbas av hot och våld på jobbet

Hot och våld är ett stort problem bland de (kvinnor) som arbetar i den privata sfären - särskilt ensamarbetare med otrygga anställningar.

För en tid sedan avslöjade Arbetet grova utnyttjanden och missförhållanden på hemtjänstföretaget Enklare Vardag. Personal som arbetade övertid utan att få betalt och till och med uppmanades att muta de äldre för att de inte skulle byta hemtjänstföretag.

I Rapporten Lite får man tåla  – eller? lyfter arbetslivsforskaren och historikern Anette Thörnkvist fram riskerna med en alltmer privatiserad omsorg ur ett arbetsmiljöperspektiv. Kundvalssystem kan leda till att personal avstår från att anmäla oegentligheter som våld och kränkningar, eftersom det finns en press från företaget att inte förlora kunder.

Utsattheten i ensamarbetet ska också ses i ljuset av att äldreomsorgens resurser omdisponerats från boenden till vård i hemmet, vilket har ökat kraven på undersköterskorna i hemtjänsten. Brukarna är äldre och sjukare och hemtjänsten får i högre grad än tidigare hantera problem med demens, psykisk ohälsa och missbruk. Personal löper därmed ökad risk att drabbas av kränkningar, hot eller våld.

Samtidigt har politiska krav på besparingar och effektivitet bidragit till att öka trycket ännu mer. Var tredje arbetare inom vård och omsorg är tidsbegränsat anställd (SCB 2018). Över hälften av de tidsbegränsat anställda är så kallade timmisar, som kallas in vid behov, vilket är den mest utsatta formen av tidsbegränsad anställning. Du har ingen överblick över ekonomin eller schemaläggningen, utan jobbar helt efter arbetsgivarens godtycke.

14 procent av de anställda inom vård och omsorg har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet av andra än arbetskamrater eller chefer (dvs. brukare). Särskilt utbredd är utsattheten bland ensamarbetare och tidsbegränsat anställda. Sett enbart till tidsbegränsat anställda inom vård och omsorg ökar andelen som utsatts till drygt 18 procent.

Jag läser om timvikarien på ungdomshemmet i Tysslinge, som efter att ha polisanmält en spark i huvudet från en av ungdomarna, inte fick några fler pass. Jag tänker på personliga assistenten Akram, som fick sluta efter att han hade pajat ryggen på jobbet. På hur stor arbetsgivarens frihet är att göra sig av med tidsbegränsad arbetskraft så fort den blir obekväm. Inte undra på att siffrorna ser ut som de gör.

I Kommunals rapport Flexibilitetens pris analyserades hur anställningstryggheten varierar med driftsform och arbetsplatsens storlek. Där konstaterades att de tidsbegränsade anställningarna är vanligast på mindre företag och mindre arbetsplatser och andelen tidsbegränsade anställningar är högre inom det privata än i det offentliga.

Bara på Södermalm i Stockholm finns ungefär 60 hemtjänstföretag registrerade.

Ett stort mörkertal drabbas av hot, våld eller trakasserier på jobbet i och med att ett antal riskfaktorer har förstärkts: ensamarbete, kundvalssystem, sämre anställningstrygghet och höjda krav som inte motsvarats av ökade resurser. Dessa går att sammanfatta i ett ord: otrygghet.

Ett antal kommuner har nu brutit med Enklare Vardag efter Arbetets granskning. Men det räcker inte. Sålänge otryggheten är inbyggd i systemet riskerar arbetare att utnyttjas.