Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Den nattarbetande välfärdsarbetaren måste kunna gå till jobbet

Även om du inte arbetar i välfärden tar vi alla del av den, och bidrar till den. Subventionerad barnomsorg och utbyggd äldreomsorg är ett signum för det svenska välfärdssamhället som gör att det finns ekonomiska drivkrafter, för båda könen, att lönearbeta och kunna vara förälder och anhörig samtidigt. Men tillgången till välfärd måste säkerställas för att jämställdheten på arbetsmarknaden och i familjelivet ska kunna bli bättre.

Fortsätt läsa

Välfärd är en jämställdhets- och frihetsreform för den enskilda individens rätt och möjlighet till att försörja sig och styra över sitt eget liv utan beroende av anhöriga, vänner, kollegor och grannar. Möjligheten att lönearbeta på lika villkor oavsett kön är en frigörelse från beroendet av den manliga familjeförsörjaren. Det är en lika viktigt feministisk fråga idag som det var för hundra år sedan.

Vad det gäller den totala sysselsättningen för män, kvinnor och för utrikes födda är Sverige världsledande. Enligt rapport från OECD har ökningen av kvinnors sysselsättning bidragit med 10-20 procent av den årliga genomsnittliga tillväxttakten de senaste decennierna.

Men även om Sverige – tack vare en väl utbyggd generell välfärd – varit världsledande vad det gäller kvinnors sysselsättning kan vi inte ta den förgivet.

Så sent som i december rapporterade tidningen Mitti att barnomsorgen på nattetid skulle dras in i Danderyd på grund av svikande skatteintäkter och Monica Renstig (L), ordförande i utbildningsnämnden, förslog att de nattarbetande istället skulle söka sig till privata lösningar, RUT-avdrag för barnpassningen eller byta arbete.

Oavsett yrke är alla beroende av att välfärden fungerar för att hen ska kunna gå till jobbet. Det är ett ömsesidigt beroende mellan de som arbetar – i eller utanför välfärden – att välfärden faktiskt funkar. Arbetarkvinnor har oftare mindre flexibla och mer obekväma arbetstider vilket gör att de är ännu mer bundna till en välfungerande och tillgänglig välfärd.

Därför krävs att välfärden funkar under dygnets alla timmar.

Den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft i juli 2019 slår fast att ”förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid”. Politiker behöver ta sitt ansvar för att tillhandahålla en trygg och utvecklande förskola även för barn med föräldrar som arbetar på kvällar, nätter eller helger. Oavsett individens inkomst eller betalningsförmåga.

För att kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden ska bli mer jämställt behöver välfärden säkerställas och utvecklas. Ingen politiker ska kunna hävda svikande skatteintäkter när de stänger ner viktiga samhällsfunktioner. Ett jämställt och jämlikt samhälle kräver att alla har tillgång till den välfärd de har behov av och att det säkerställs att välfärden utvecklas för att möta nya behov, fler äldre och fler barn.

Tillgången till välfärden är en feministisk fråga och brister i den kommer få långtgående konsekvenser. Både för individen och hela samhället när den nattarbetande välfärdsarbetaren inte kan gå till jobbet.