Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ett efterlängtat förslag om att ta bort minutscheman: facklig-politisk samverkan när den är som bäst

Att bara ha några minuter för att duscha en äldre som har svårt att röra sig. Kanske 15 minuter att springa eller cykla till nästa adress på scheman. Ibland mår brukaren sämre. Ibland är det dålig väder. Arbetsmiljön i hemtjänsten är alltför stressig för både de anställda och de äldre när det sällan finns några marginaler. I söndags presenterade Socialdemokraterna några förslag som innebär bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och mer handlingsutrymme för personal och självbestämmande för de äldre. Det här har Kommunals medlemmar kämpat länge för.

Minutregleringar av vad personalen inom hemtjänsten ska bistå de äldre med avskaffas. Brukaren och undersköterskan ska själv bestämma hur de använder sin gemensamma tid.

Minutscheman innebär att undersköterskan och vårdbiträden ges i uppdrag att utföra insatser, t.ex. en dusch, en städning eller en promenad och att denna insats anges i antal minuter som sedan loggas i digitala verktyg. Men när något oförutsett händer behöver personalen kunna anpassa dagen efter förutsättningarna och inte vara låsta till ett visst antal minuter.

Minutstyrning har lett till en stressig arbetssituation på bekostnad av handlingsutrymmet i mötet mellan en undersköterska och de äldre. Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginaler.

90%-målet: Minst nio av tio som jobbar i kommuner och landsting ska vara tillsvidareanställda.

Idag är bara 77 procent inom äldreomsorgen tillsvidareanställda. I den privat utförda äldreomsorgen är andelen ännu lägre, 67 procent. 90-procentsmålet är en fråga Kommunal har länge drivit: målet sätter en tydlig riktning samtidigt som det är mätbart och möjligt att följa upp. Tidsbegränsade anställningar beskrivs ibland som ett ungdomsfenomen, men tidsbegränsat anställda arbetare inom kommun och landsting är i genomsnitt 37 år gamla, trots att yrkeslivet börjar tidigare för en kommunalare.

Socialdemokraternas förslag är en bra början, speciellt när partiet också har tidigare presenterat ett förslaget att helt avskaffa anställningsformen allmän visstid som Alliansregeringen införde 2007. Anställningsformen allmän visstid ger arbetsgivare möjlighet att stapla tillfälliga anställningar på varandra och kringgå fast anställning. Man måste kunna planera sitt liv och ha en ekonomisk trygghet som bara ett fast jobb på heltid kan erbjuda.

Alla unga som slutför vård- och omsorgsprogrammet ska garanteras en fast tjänst på heltid.

S går till val på att alla ungdomar som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare ska garanteras en tillsvidareanställning på heltid. Med tanke på hur stor brist på yrkeskunnig personal det är skulle man kunna tro att det vore självklart för arbetsgivarna att alltid erbjuda nyexaminerade en tillsvidareanställning, men för många tar det flera år att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom behöver många fler unga välja yrkesprogrammet.

Fler utbildningsplatser för dem som vill bli undersköterskor.

Under de senaste åren har ungefär 2 500 elever examinerats från vård- och omsorgprogrammet årligen. Det är långt under arbetsgivarnas behov av nyutbildade, som är någonstans mellan 10 000 och 16 000 per år. Inom yrkesvux vill S satsa på 41 000 platser till år 2019. Cirka hälften av platserna kommer att gå till att utbilda undersköterskor. Det motsvarar ca 20 000 statliga yrkesvuxplatser för undersköterskeutbildning.

Alla fyra förslag är frågor som Kommunal har drivit länge och som Kommunal varmt välkomnar. Välfärdens medarbetare måste i högre grad få påverka hur omsorgen utförs. Enligt forskning är förutsättningar för en god omsorg att det finns tid, kontinuitet, handlingsutrymme och stöd. Genom att minska detaljstyrningen, tidspressen och antalet hjälptagare, och genom att öka handlingsutrymme och stödet från chefen och kollegor, kan vi skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö där sjukfrånvaron kan hållas ned och att flera väljer att stanna kvar och utbilda sig till undersköterska.

Enligt Kommunals medlemsundersökning upplever 42 procent  av dem som jobbar inom hemtjänsten arbetet som jäktigt varje dag och 36 procent upplever jäkt någon gång per vecka. 27 procent vill lämna yrket inom tre år. Viljan att stanna i yrket ökar med ökat inflytande och ökat handlingsutrymme och med större utrymme för återhämtning. Ett fast jobb på heltid borde vara en självklarhet om man vill kunna rekrytera yrkeskunnig personal i framtiden. Dessutom påverkar arbetsvillkor och arbetsmiljö kvaliteten i äldreomsorgen. De äldre vill också kunna bestämma vad man vill ha hjälp med.

Det är en hög tid att satsa på äldreomsorgen rejält. Antalet äldre kommer att öka, vilket leder till att behoven av vård och omsorg växer. 40-talister kommer att ha högre krav för sin äldreomsorg än de tidigare generationerna. Kommunal räknar med att 135 000 behöver rekryteras till välfärden till 2022 för att stävja den kroniska underbemanningen.

Det här är en bra början och helt enkelt en arbetsseger för alla Kommunals medlemmar som har kämpat för dessa frågor. Nu måste vi se till att det här blir verklighet och påminna våra arbetskamrater om att det är Kommunals medlemmars arbetsmiljö som står på spel den 9 september.

Som en undersköterska i Kommunals medlemsundersökning säger:  ”Man kan inte ta hand om en människa på 5 – 17 minuter på ett mänskligt sätt.”