Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Trygga jobb – en av grundbultarna i den svenska modellen

Socialdemokraterna lovade idag att avskaffa anställningsformen allmän visstid om de vinner valet i höst. Det är ett glädjande besked för Sveriges löntagare. Otrygga anställningar skapar inte bara en stor stress för den som drabbas, i längden riskerar det också att urholka den svenska modellen.

Statsminister Stefan Löfven lovade idag att om Socialdemokraterna får makten efter höstens val så kommer anställningsformen allmän visstid att skrotas. Det är ett glädjande besked inte bara för de många arbetstagare som lever med ovissheten om de kommer ha en anställning i morgon, utan även för den svenska modellen.

Allmän visstid infördes av Alliansregeringen 2007 och innebar en utökning av de tidigare tidsbegränsade anställningsformerna – provanställning, säsongsanställning, vikariat, samt tidsbegränsad anställning för arbetstagare som fyllt 67 år – med den stora skillnaden att arbetsgivaren inte behöver ange särskilt skäl för att anställa någon på allmän visstid.

Alltför många på svensk arbetsmarknad har i dag en tidsbegränsad anställning, vilket ofta skapar en generell otrygghet och stress för individen, försvårar dennes möjlighet till en bra löneutveckling och utestänger också individen från viktiga samhällsfunktioner så som banklån till ett bostadsköp. Idag är till exempel cirka 40 % av barnskötarna tidsbegränsat anställda. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2007 (se figur). Att en hög andel tidsbegränsade anställningar också skadar den så viktiga kontinuiteten inom många välfärdssektorer är något som medlemmarna i Kommunal märker dagligen.

Tidsbegränsade anställningar är inte bara ett problem för den individ som drabbas, om andelen tidsbegränsade anställningar växer sig för stor hotas också grunden i den svenska modellen. Något förenklat så utgörs det institutionella ramverket för svensk arbetsmarknad av två kompletterande lagstiftningar: Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen om Anställningsskydd (LAS). MBL reglerar den kollektiva arbetsrätten och syftar till att främja arbetstagarsidans kollektiva inflytande över arbetsplatsen. MBL riskerar dock att bli tandlös om inte fackföreningarna kan upprätthålla en hög organisationsgrad, och det är där LAS kommer in.

LAS syftar till att reglera arbetstagarens trygghet och bygger på fyra grundprinciper: tillsvidare anställning som norm, saklig grund för uppsägning, turordningsreglerna och återanställningskravet. Det räcker med att en av de fyra principerna försvagas eller tas bort för att tryggheten för arbetstagaren ska undermineras. Otrygga arbetstagare kommer i sin tur inte våga ställa krav eftersom de är i en så stark beroendeställning vis-a-vis arbetsgivaren när till exempel den tidsbegränsade anställning löper ut och ska omförhandlas.

För många av de yrken som Kommunal organiserar inom välfärdsektorn så har införandet av allmän visstid medfört att de tidsbegränsade anställningarna ökat kraftigt. Att tidsbegränsade anställningar har utnyttjats av arbetsgivare som staplar otrygga anställningar på varandra är också något som har uppmärksammats av EU-kommissionen, vilken har hotat att stämma Sverige om inte lagstiftningen skärps.

Det finns mycket kvar att göra för att skapa en arbetsmarknad med fler trygga och bra jobb och arbetsmarknadens parter kommer säkerligen spela en viktig roll i det arbetet. Det är dock viktigt att politiken drar sitt strå till staken för att upprätthålla jämnbördiga parter på svensk arbetsmarknad. Att skrota allmän visstid är ett steg i rätt riktning.