Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ett yrkesprogram som förbereder eleverna inför arbetslivet

Efterfrågan på yrkesutbildade har kontinuerligt ökat under 2010-talet, det gäller såväl för högskole- som gymnasial nivå. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som ger både generell och yrkesspecifik kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Utmärkande är en hög andel kvinnor och utrikesfödda, samt att många elever väljer att läsa vidare på högskolan.

Under de senaste åren har ungefär 2 500 elever examinerats från vård- och omsorgprogrammet årligen. Det är långt under arbetsgivarnas behov av nyutbildade, som är någonstans mellan 10 000 och 16 000 yrkesutbildade per år, beroende på vem som räknar. Arbetsgivarnas incitament till att erbjuda alla nyexaminerade en tillsvidareanställning borde vara stora, men för många tar det flera år innan de etablerar sig på arbetsmarknaden.

Är det så att yrkesutbildningen inte möter arbetslivets krav? Elevernas egen bedömning är att innehållet i utbildningen i stor utsträckning har gett dem kunskap för att utföra de flesta av sina arbetsuppgifter. Det är också många som bedömer att utbildningen har förberett dem inför arbetslivet.

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden leder till att allt fler nyexaminerade elever får ett arbete. Av eleverna som tog examen från vård- och omsorgprogrammet våren 2014 var drygt hälften etablerade på arbetsmarknaden året därpå, vilket motsvarar närmare 1 100 yrkesutbildade. Antalsmässigt kompenserar inte den förbättrade etableringen för det kraftigt minskade elevantalet som genomförandet av den nya gymnasieskolan ledde till. I förhållande till tidigare läsår minskade antalet etablerade elever med drygt 200 yrkesutbildade.

Många fler unga behöver välja yrkesprogrammet. Det räcker inte med en gymnasiekull om 2 500 elever där endast cirka 1 500 arbetar kvar tre år efter examen.

Idag är det endast tre av gymnasieskolans nationella program som har en jämn könsfördelning. Vård- och omsorgsprogrammet har näst högst andel kvinnor i förhållande till alla program. Ungdomarnas val av gymnasieprogram förstärker könssegregeringen på arbetsmarknaden där undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende var det mest kvinnodominerade yrket av de 30 största yrkena på arbetsmarknaden 2014.

Vi vet att undersköterska är ett framtidsyrke. För att säkerställa tillgången krävs både insatser för att bryta könsbundna utbildningsval och att arbetsgivarna förbättrar arbetsvillkoren, stimulerar till yrkesutveckling och breddar sin rekrytering. Då blir jobben mer attraktiva för både kvinnor och män.