Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Glädjande lagförslag om hemtjänst utan behovsprövning

Regeringen har gått vidare med ett lagförslag som om den införs ger kommuner rätt att bevilja hemtjänst utan behovsprövning. Det är en mycket välkommen reform som hade inneburit välbehövligt handlingsutrymme för personal och mer självbestämmande för de äldre.

I lagrådsremissen som inlämnades den 21 december föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen (2001:453) införs en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, som ger socialnämnden möjlighet att bevilja hemtjänst utan föregående behovsprövning om den äldre uppfyller vissa angivna förutsättningar, exempelvis en viss ålder. De nya bestämmelserna blir frivilliga för kommunerna att tillämpa och lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslaget är mycket välkommet. Tidspress inom äldreomsorgen är inte bara ett problem för den omvårdande personalen, utan också för biståndshandläggarna som beslutar om insatserna. Den höga arbetsbelastningen gör att biståndshandläggare anammar standardiserade arbetssätt istället för verkligt individuella bedömningar, vilket i praktiken leder till att insatser blir utbudsstyrda istället för behovsstyrda. För hemtjänstpersonalen blir konsekvensen detaljerade och minutstyrda scheman med liten förankring i den äldres faktiska (och ofta varierande) behov.

Utan krav på behovsprövning kan biståndshandläggare istället fokusera mer på uppföljning och kvalitetssäkring av den hemtjänst som utförs (ett uppdrag som idag sällan hinns med), samtidigt som hemtjänstpersonalen får välbehövlig handlingsfrihet. Oron har varit att en mer tillgänglig hemtjänst skulle bli för dyr för kommunerna. Den oron saknar grund. Forskning visar att äldre i princip alltid föredrar oberoende och att risken för ”överkonsumtion” av en mer tillgänglig äldreomsorg är mycket liten (se exempelvis s. 54-55 här).

Kommunal har länge drivit på för en moderniserad process för biståndshandläggning och som remissinstans har vi särskilt välkomnat att den nya lagen föreslås utformas som ett rambeslut där hemtjänstinsatsernas konkreta innehåll bestäms i samråd mellan den äldre och den närmaste personalen (lagrådsremissen, s. 21). Det innebär en tydlig förbättring för hemtjänstpersonalens möjlighet att ge omsorg med verklig valfrihet och kvalitet för de äldre. Sammataget innebär förslaget ett viktigt steg mot en mer omsorgsrationell äldreomsorg, byggd på insikten att kvalitet förutsätter flexibilitet i mötet mellan omsorgsmottagaren och omsorgsgivaren.

Mindre tidsödande prövning och mer kvalitetssäkrande uppföljning. Tummen upp!