Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Utbildning är en förutsättning för jämlikhet

Under Almedalsveckan arrangerar Kommunal ett seminarium om utbildningspolitik där den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) kan ses som en förutsättning för jämlikhet. Till seminariet har förbundet bjudit in Roger Mörtvik som är regeringens särskilde utredare av Komvux och Agneta Jöhnk som är chef för avdelningen för Arbetsgivarpolitik vid SKL.

Den svenska arbetsmarknaden är urstark. Där de allra hetaste yrken finns inom bygg- och anläggning, pedagogiskt arbete, data/IT, samt vård- och omsorg.

Situationen leder också till bristen på rätt kompetens i flera branscher. Det tar till exempel längre tid för arbetsgivarna att tillsätta tjänster, det blir både allt svårare att upprätthålla en bra arbetsmiljö och en hög kvalitet i verksamheten. Risken blir allt större att kompetent arbetskraft lämnar yrken, att arbetsgivare måste sänka kraven på relevant utbildning och att det uppstår kvalitetsförsämringar.

SKL har uppmärksammat att det har blivit svårare att rekrytera gymnasialt yrkesutbildade, både inom barn- och fritidsprogrammet respektive vård- och omsorgsprogrammet, som är de två största yrkesinriktningarna inom välfärden. Rekryteringsproblemen sammanfaller med färre elever vid yrkesprogram på gymnasiet, stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster, bland både gamla och unga.

Kommunal håller med SKL om att alltför få ungdomar studera på gymnasiets yrkesprogram som leder till jobb inom välfärden. I ett sådant läge får den kommunala vuxenutbildningen en mycket betydelsefull roll för kompetensförsörjningen. Det handlar både om breda gymnasiala grundutbildningar och fördjupade kunskaper med möjlighet till utveckling inom ett yrke eller omställning till ett nytt yrke.

Intresset för att studera en gymnasial yrkesutbildning är däremot stort bland vuxenstuderande. Under 2016 ingick åtta av Komvux tretton populäraste kurser i vård- och omsorgsprogrammet, och hälften av eleverna vid Yrkesvux läste yrkesinriktningen vård och omsorg.  

Regeringen ser Komvux som en grundbult i sitt kunskapslyft och har därför tillsatt en särskild utredare för att se över eventuella justeringar. Där ingår bland annat urval och betygsskala samt särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter sina behov och förutsättningar.

För att Komvux ska kunna möta de högt ställda förväntningarna krävs en långsiktig finansiering, reella möjligheter till ett livslångt lärande och en anpassning av utbildningsvolymerna till arbetsmarknadens behov.

Personalförsörjningen handlar både om att nyrekrytera nyexaminerade och att behålla erfaren personal. Därför driver Kommunal en utbildningspolitik där de gymnasiala yrkesutbildningarna ska ge både generell och yrkesspecifik kunskap. De nyexaminerade ska kunna börja jobba direkt, eller studera vidare på högskolan. För att vuxna som vill byta, bredda eller komplettera sin tidigare utbildning krävs att den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen är permanent. Samarbetet mellan skola och arbetsliv måste också bli bättre. När attraktiva arbetsgivare erbjuder en kontinuerlig yrkesutveckling, med högre yrkesstatus på friska arbetsplatser ökar också intresset för välfärdsyrken. Därutöver ska det också finnas yrkesutvecklingssystem med både kompetens- och löneutveckling samt nationella specialistutbildningar.

När proffsen får vara proffs klarar vi personalförsörjningen!