Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Att vi inte skulle ha råd med välfärden är inte en sanning – det är en åsikt

Äldreomsorgen behöver uppdateras. Ambitionsnivån behöver höjas.

Nästa gång någon påstår att vi inte har råd med välfärden är det din demokratiska skyldighet att ifrågasätta den ”sanningen”. Det är nämligen inte sanning, inte fakta. Det är en åsikt. En åsikt som om den granskas handlar om i vilken utsträckning vi vill ha ett jämställt och jämlikt samhälle. För att inte ”ha råd” med äldreomsorgen är inte bara ett svek mot äldre, anhöriga och personal. Det är att inte ha råd med jämlikhet och jämställdhet, paketerad som en sanning. Det är att helt enkelt sträva efter ett annat samhälle.

Det är dags för en ambitionshöjning i äldreomsorgen. I socialtjänstlagen bör ”skälig levnadsnivå” ersättas med ”goda levnadsvillkor”. Det är nödvändigt för att upprätthålla och återta förtroendet för äldreomsorgen. Det anstår dessutom en välfärdsstat som Sveriges.

En naturlig följdfråga – obs fråga, inte en given sanning – är: Har vi råd med det?

Sverige är rikare än någonsin. Dessutom kan vi se på Konjunkturinstitutets beräkningar som visar att ett bibehållet offentligt åtagande inom välfärden skulle kräva en ökning av skattekvoten från 2016 års nivåer med cirka 2,5 procentenheter. Det innebär en nivå strax under den som gällde år 2006. Skattekvoten är ett mått på skatteintäkternas andel av BNP. Men hur mycket är det? Låt oss jämföra över tid. Vi kan konstatera att skattekvoten då skulle ligga cirka 3 procent lägre än år 2000 och närmare 5 procent lägre än år 1990.

Nu anser vi dock att ett bibehållet offentliga åtagandet vad gäller äldreomsorgen är för lågt. Äldreomsorgen är underfinansierad. Personalen får lappa ihop verksamheten och går på knäna med sin hälsa satt i pant. Det är uppenbart att det är ohållbart. Och kostsamt. Vad kostar inte alla de sjukskrivningar som kommunerna har på sitt samvete?

Vi vill som sagt se ytterligare förstärkningar av resurserna till äldreomsorgen – vi vill att ”skälig levnadsnivå” ska ersättas med ”goda levnadsvillkor”.

Vad detta skulle innebära för kostnader är förstås svårt att sia om. Men i Kommunals rapport ”Välj välfärden – vi har råd!” beräknas en ökning av bemanningen inom hela välfärden på 10 procent innebära drygt 2 procentenheter ökning av skattekvoten. Huruvida dessa 10 procent motsvarar en ökning från skälig till god är en annan sak, men det vore i alla fall ett bra steg på vägen för att återerövra och upprätthålla tilliten till välfärden.

Under Almedalsveckan i Visby kommer rapporten ”Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende” att presenteras.

Följ bloggarna med problembeskrivning och lösningsförslag som kommer presenteras löpande under hashtaggen #SkäligtÄrInteGottNog