Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vad är äldreomsorg utan personal?

Svaret på den frågan är långa korridorer, tomma kylskåp och övergivna cyklar. Det skulle helt enkelt inte vara någon omsorg kvar att tala om, utan bara äldre(omsorg). För sist jag kollade kunde varken, korridorer, tomma kylskåp eller för den delen övergivna cyklar ge omsorg, omtanke och trygghet till människor.

I en ny avhandling från Göteborgs universitet har nöjdhet inom äldreomsorgen granskats utifrån de enkätundersökningar som regelbundet görs bland brukare. Resultat från studien är intressant och i linje med det som medlemmar i Kommunal lyfter fram som viktigt för en välfungerande äldreomsorg. Nu ska dock tilläggas att antalet nöjda i äldreomsorgen som mått på kvalitet ska tolkas med viss försiktighet. Många äldre, särskilt personer på äldreboenden, är för sjuka för att själva kunna svara på den typen av frågor. Samtidigt är det givetvis viktigt att ta hänsyn till den äldres upplevelse av omsorgen när kvalitet bedöms.

Petri Kajonius, som står bakom avhandlingen, konstaterar att det som brukar kallas för processfaktorer, som erfarenhet av bemötande, om man upplever sig trygg eller inte och hur man uppfattar personalens tillgänglighet och om de har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete har stor betydelse för äldres nöjdhet med omsorgen. Strukturella faktorer som budget, personaltäthet och personalens utbildningsnivå visade svaga eller inga samband. Det resultatet är en aning motsägelsefullt; för att personalen ska vara tillgänglig, måste både personal och budget för personal finnas. De strukturella faktorerna borde väl ändå vara förutsättningar för processfaktorer.

I andra del av avhandlingen jämför han två förvaltningar. Han konstaterar:

Resultaten ifrån förvaltningsnivån påvisade tre kännetecknande drag för verksamheten med högre äldre-nöjdhet: 1) omsorgen organiserades utifrån behoven hos den äldre personen och inte lika mycket utifrån verksamhetens behov, 2) rekrytering och utbildning strävade mot att ta in och skapa självständiga medarbetare, 3) vid uppkomna problem hade uppdraget prioritet över regler och strukturer. Den mer framgångsrika förvaltningen kännetecknades av ett arbetsklimat präglat av motivation och flexibilitet, medan det arbetsklimatet i den andra förvaltningen kännetecknades mer av att göra saker rätt.

Det är i linje med tidigare forskning som visar att en omsorg enligt omsorgsrationella principer gynnar både personalens möjlighet att arbeta professionellt och kvaliteten i omsorgen. Omsorgsrationalitet innebär att personalen anpassar vården och omsorgen efter den äldres dagsbehov och önskemål. En förutsättning för det är att personalen har tillräckligt med tid och att det finns goda förutsättningar för kontinuitet och flexibilitet. Släpp fram omsorgens proffs!