Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

En engelsk ”frivilligmodell” i en nordisk välfärdsmodell?

Frivilligsektorn i England har ofta väckt nyfikenhet hos sina motsvarigheter i Sverige och i övriga Norden, samt hos politiker som anser att det offentliga åtagandet av välfärdstjänster i Sverige är för stort och att det borde minska. Ett vanligt argument kring detta brukar vara att en stor offentlig sektor inte håller i tider av ökande globalisering, ”bestående” hög arbetslöshet och förändrad befolkningssammansättning, och att andra lösningar måste sökas för att bättre bemöta välfärdens utmaningar. En lösning som ofta tas upp är att införa ett ökat inslag av volontärinsatser i vård- och omsorgsverksamheter. Om detta kan man lära sig en hel del av det engelska/brittiska välfärdssystemet som har en tradition av ett omfattande inslag av frivillighet.

Den 8 februari i år berättade en anonym volontärsamordnare i tidningen The Guardian om den mailförfrågan hen hade tagit emot från den lokala ”sjukvårdskommittéen” (local clinical commissioning group). Förfrågan gällde ett akut behov av att hitta volontärer till det lokala sjukhuset, som var kraftigt överbelagt. Volontärinsatser behövdes i direkt stöd till vårdpersonalen och inte enbart i relativt lättare uppgifter som, till exempel, hemkörning av färdigt behandlade och  utskrivna patienter. Vidare berättade volontärsamordnaren att frivilligsektorn är mycket hårt drabbad av minskande ekonomiska resurser. Utöver overheadkostnader i form av försäkrings- och andra trygghetscheckar kostar det också att organisera, utbilda och handleda volontärer, skriver hen.  Samtidigt uttryckte volontärsamordnaren en oro för att de verkliga kostnaderna för medborgarnas behov av olika välfärdstjänster förblir underskattade, så länge volontärer hoppar in och hjälper till i krissituationer.

Det som återges i artikeln stämmer överens med det intryck som Kommunal, tillsammans med flera organisationer i ett nordiskt samarbetsprojekt, har fått efter en studieresa till England. Den engelska vården och omsorgen befinner sig i en ständig press av resursbrister och är samtidigt i en mycket hög grad beroende av volontärorganisationer som själva pressas hårt av brist på ekonomiska bidrag. Problemen är särskilt tydliga i äldreomsorgen som har allvarliga svårigheter att leverera service efter behov.

Efter en reflektion över de engelska erfarenheterna var deltagarna i det nu avslutade samarbetsprojektet ense om behovet att utveckla och vitalisera den solidariskt finansierade nordiska välfärdsmodellen så att den kan leverera vård- och omsorgstjänster efter behov och med god kvalitet och kontinuitet. De inser också värdet av att slå vakt om den nordiska frivilligmodellens självständiga ställning i sin roll i samhället. Bland annat om detta skrev de svenska parterna en debattartikel i Dagens Samhälle  under rubriken ”Se inte frivilliga i välfärden som en besparingsåtgärd”.