Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kan arbetsmiljö orsaka ryggbesvär?

En ny forskningssammanställning av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar på samband mellan arbetsmiljö och ryggbesvär .

Bakom denna sammanställning står en grupp erfarna och väl renommerade forskare med olika spetskunskaper. På AFA Försäkringsseminarium den 14 oktober (www.afa) berättade representanter för gruppen om sin systematiska genomgång av samlade vetenskapliga artiklar från trettioårig forskning i ämnet. Denna systematiska och noggranna granskning av den stora mängden forskning visar på att den samlade kunskapen som finns i ämnet är tillräcklig i omfattning, samtidigt som granskningens strikthet säkerställer trovärdigheten i slutsatserna som dragits.

Bland grupper där arbetsmiljön speglas av höga krav i kombination med låg kontroll, böjd eller vriden ställning vid manuell lyft, tungt fysiskt arbete, helkroppsvibration samt arbete utanför kontorstid (till exempel skiftarbete) har anställda mer ryggbesvär än i andra grupper, enligt sammanställningen.

Om vi tittar på Kommunals medlemsgrupper, till exempel äldreomsorgen, vet vi att flera av de uppräknade förhållandena är vanligt förekommande samtidigt som ryggbesvär också är relativt vanligare. Detta har Kommunal beskrivit i olika arbetsmiljörapporter: Stress och läg bemanning i äldreomsorgen (2013), Insikter och fakta om ojämlik hälsa (2010), Sexton år av smärta och besvär (2005) för att nämna några (www.kommunal.se) .

Resultaten i SBU:s rapport visar också att människor som i sitt arbete upplever balans, stöd och tillfredställelse utvecklar mindre ryggbesvär än andra. Detta innebär att det går att förebygga ryggbesvär genom att förbättra arbetsmiljön. Samtidigt kan man konstatera att lösningen inte är så enkel som att bygga upp ryggmuskler genom fysiska träningar.

Förhoppningsvis kan detta leda till en diskussion om lösningar. Min förhoppning är också att resultaten kan motverka den tendens till förminskning av arbetsvillkorens betydelse för kvinnors besvär. Inte sällan nämns dubbelarbete i kombination med bristande jämställdhet som en förklaring till kvinnors fysiska och psykiska besvär, särskilt när besvären leder till sjukskrivningar. Risken med ett sådant argument är att fokus kan flyttas från arbetsplatsen till hemmet, vilket i sin tur kan förstärka ”oviljan” att ta ställning till problem som kan relateras till förhållanden i arbetet.