Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

“Vi är som skådespelare – varje gång vi går igenom en dörr går vi in i en ny roll”

Undersköterskan Helena Forslin har arbetat på äldreboendet Rostahemmet i Örebro i många år. När vi träffas har hon blomlökar stående på balkongen som väntar på att planteras. Hon förklarade att hon själv inte alls är trädgårdsintresserad, men att hon lovat en nu avliden boende att se till att hennes lökar kommer i jorden innan vintern. Helena har jobbat på Rostahemmet i många år. Hon beskriver hur det över tid blivit allt bättre inom äldreomsorgen och att man övergått till ett arbetssätt med individen i centrum som också fått ta ett allt större utrymme.

Jag och min kollega Ann Georgsson, ombudsman på Kommunals arbetsutvecklingsenhet, har valt att besöka Rostahemmet eftersom man där sedan ett par år tillbaka har ett välutvecklat teamarbete. Att teamarbetet har stor betydelse både för personal och boende får vi bekräftat när vi är på plats. Var fjortonde dag träffas undersköterskor, chefer, arbetsterapeut och sjuksköterskor för att gå igenom läget och inte minst utvärdera och justera tidigare vård- och omsorgsinsatser. Alla har sin självklara del i teamet och bidrar med sin kompetens. Även om de formella teamträffarna är varannan vecka underlättar arbetssättet kontakten på mer daglig basis. Personalen beskriver hur man träffas i korridoren och stämmer av. Teamarbetet har också stor betydelse för den så viktiga kontakten mellan olika professioner. Men läkarnas roll i teamet då? Ja, det är inte personalen helt nöjda med. De har haft ett antal stafettläkare som avlöst varandra under de senaste åren, men nu har det anställt två läkare som har fått tydligare ansvarsområden. Med bättre läkarkontinuitet hoppas personalen att även läkarnas bidrag i verksamheten ökar.

Samordningsproblem mellan professioner och aktörer är ett stort och på flera sätt kostsamt problem inom dagens vård och omsorg om äldre. I rapporten Lapptäcke utan sömmar beskrivs konsekvenserna av dessa problem och hur personal, äldre och anhöriga påverkas av bristen på samordning. Äldre som får plats på ett boende är i regel svårt sjuka och för att svara upp mot deras behov krävs att olika yrkesgrupper samarbetar. Ett teambaserat arbetssätt, som det på Rostahemmet, är en mycket bra grund för att integrera och samordna olika kompetenser kring den äldre.

Samtalet runt fikabordet glider över på hur livsberättelser och genomförandeplaner används i det förebyggande arbetet. Först säger Helena att det förebyggande arbetet är någonting som man “bara gör” i rollen som undersköterska. Anette Owén, som är en av tre enhetschefer på boendet, fyller i att det handlar om att personalen hela tiden måste arbeta med både hjärta och hjärna. Helena bryter in och berättar om en semestervikaries reflektioner över rollen som undersköterska. “Hon tyckte att vi undersköterskor var som skådespelare – varje gång vi går igenom en ny dörr går vi in i en ny roll.”

När vi går en rundvandring har förmiddagen övergått i lunchtid. På en av avdelningarna vankas det kräftor till lunch. Personal har pyntat med kräftmånar och de berättar att kräftorna är garanterat svenska, det är nämligen en i personalen som varit ute och fiskat och tagit med sig kräftor till boendet.