Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

På hearing om biståndsbedömning

Kommunal och SSR  har initierat ett samarbete om biståndsbedömning i äldreomsorgen. Fokus handlar om hur biståndshandläggarnas beslut påverkar vård- och omsorgspersonalens arbetsförhållanden och de äldres hjälpinsatser. Till dagens hearing hade vi bjudit in pensionärsorganisationerna PRO , SKPF och SPF  samt Demensförbundet och Äldrecentrum.

Inom både Kommunal och SSR pågår nu ett kartläggningsarbete om  hur biståndshandläggningen ser ut i praktiken. En första del av detta arbete kommer att presenteras vid ett seminarium den 4 juni 2013.

Anna Werkelin Ahlin från Kommunal presenterade undersökning Fler arbetade timmar, där den pressade situationen inom äldreomsorgen beskrivs.  Nästan en av tre medlemmar i äldreomsorgen upplever dagligen att bemanningen är otillräcklig, var femte uppger att det dagligen är svårt att ta en längre rast och var tionde upplever varje dag att den låga bemanningen leder till risker för de äldre. Det är tydligt att en ökad bemanning är nyckeln till höjd kvalitet i äldreomsorgen.

Camilla Sköld från SSR berättade om den kommande undersökningen från SSR om biståndshandläggarnas arbetsvillkor. Det tycks vara vanligt att varje handläggare har 130-140 ärenden och det är vårt att hinna med uppföljning och dessutom är IT-systemen dåligt anpassade.

De inbjudna organisationerna gav sina perspektiv. Den gemensamma bilden handlade om knappa resurser men också vikten av att lyfta dessa frågor i de Kommunala Pensionärsråden där organisationerna finns. Andra frågor som lyftes var de äldres beroendeställning, det avstannade utveklingsarbetet inom äldreomsorgen, boende för äldre och att äldreomsorgen ofta får stryka på foten för annan verksamhet.

Kan vi alla som är engagerade i äldreomsorgen dra åt samma håll kommer vi verkligen att kunna vara en kraft för att opinionsbilda för ökad kvalitet i äldreomsorgen och de resurser som behöver tillföras.