Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Har någon sett Matilda?

22 oktober publicerades fritidsrapporten ”Har någon sett Matilda” 

Allt fler barn går på fritidshem. Samtidigt har nedskärningarna av resurser per barn på fritidshem varit dramatiska. Barngrupperna är drygt dubbelt så stora idag jämfört med 1980 och det går nästan tre gånger så många barn per vuxen. Vad har det betytt för verksamheten?

Fritidshem har både ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag. Verksamheten ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Dagens fritidshem når inte sina mål. Den här rapporten bygger på fokusgrupper och intervjuer med barnskötare som arbetar på fritidshem samt en enkätundersökning till 1000 föräldrar till barn i ålder sex till nio år som går på fritidshem, som Novus Opinion har gjort på uppdrag av Kommunal. Barnskötarnas berättelser och föräldrarnas svar bekräftar och fördjupar den bild som visats i flera utvärderingar. Nedskärningarna drabbar barnen och personalen, men också föräldrarna och samhället i stort. Konsekvenserna är:

 • Fritidshemmen har svårt att garantera barnens säkerhet. Barn och personal utsätts för trängsel, hög ljudnivå och konflikter.
 • Fritidshemmet är förvaring snarare än en utvecklande verksamhet.
 • Var tredje förälder är orolig för sitt barn när det är på fritidshemmet och hälften känner press att hämta tidigt.

Samhället förlorar på att yngre skolbarn inte får det stöd de behöver, i synnerhet barn med särskilda behov samt från socioekonomiskt utsatta familjer. Om föräldrarna känner sig tvungna att gå ned i arbetstid för att kompensera bristande verksamhet på fritidshemmen försämras barnfamiljernas ekonomi samtidigt som antalet arbetade timmar i hela samhället minskar.

Satsningar på fritidshem är lönsamma investeringar för samhället. Bra fritidshemsverksamhet bidrar till:

 • Ökad måluppfyllelse i skolan, främst gällande sociala mål men även kunskapsmål.
 • Mer likvärdig skola genom att bättre kompensera för barns olika behov och uppväxtvillkor.
 • Bättre möjligheter för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med ansvar för skolbarn.

För att fritidshemmens ska kunna nå sina mål krävs insatser inom olika områden. De handlar om mindre barngrupper och högre personaltäthet, bättre förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb och förstärkning av fritidshemmens möjlighet att kompensera för barns olika bakgrund och särskilda behov.

Kommunals förslag

 • Mindre barngrupper och högre personaltäthet.
  – Satsa mer resurser på fritidshemmen för att minska storleken på barngrupperna och anställa fler personal med utbildning för att arbeta med barn.
  – Inrätta ett riktat statsbidrag som kommuner kan söka för att förstärka personaltätheten och minska storleken på grupper i fritidshemmen.
  – Ge Skolverket i uppdrag att ta fram krav på maximalt och rekommenderat antal barn i en fritidshemsgrupp samt antal barn per anställd vid fritidshemmen.
  – Ge Skolverket i uppdrag att ta fram ett nyckeltal för andel personal med utbildning för att arbeta med barn.
  – Räkna upp statsbidragen för maxtaxan med inflationen.
 • Bättre förutsättningar för barnskötare på fritidshem att göra ett bra jobb.
  – Stärk barnskötarnas roll inom skola och fritidshem genom att arbetsgivare i samarbete med barnskötarna tar fram en beskrivning av arbetet där det framgår vad barnskötare ska göra i skolan och på fritidshem. Av beskrivningen ska framgå vilken kompensation barnskötarna ska få om de utför andra yrkesgruppers arbetsuppgifter, till exempel går in som vikarier i undervisningen.
  – Ge barnskötarna planeringstid och omställningstid mellan skola och fritidshem.
  – Skapa bättre balans mellan skola och fritidshem. Politiker och skolledare måste bättre balansera såväl resurser som engagemang mellan skola och fritidshem. För att de ska kunna göra det behövs mer kunskap hos politiker och skolledare om fritidshemmens uppdrag och potential samt barnskötarnas kompetens.
  – Anpassade lokaler. Fritidshemmen måste ha lokaler anpassade efter fritidshemsverksamhetens behov.
  – Barns säkerhet i fritidshemmen. Tillsätt en utredning som ska föreslå åtgärder för barns säkerhet i fritidshem, i likhet med utredningen om Barns säkerhet i förskolan (dir 2012:36).
 • Förstärk fritidshemmens möjlighet att kompensera skillnader i barns förutsättningar
  – Mindre barngrupper, högre personaltäthet och personal som har utbildning för att arbeta med barn är grundläggande för att fritidshemmen ska kunna möta varje barns behov och kompenser för barns olika förutsättningar.
  – Ge alla barn rätt till fritidshemsplats, även barn till föräldrar som är föräldralediga, arbetslösa eller får försörjningsstöd.
  – Öronmärk tilläggsresurser till fritidshem för barn med olika uppväxtvillkor och behov.