Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vatten- en mänsklig rättighet

 

 Den 22 mars är Internationella Världsvattendagen. Dagen instiftades av FN för att uppmärksamma vikten av färskvatten och för att verka för en hållbar förvaltning av världens färskvattentillgångar. Första Världsvattendag ordnades 1993 och varje år har ett eget tema för att lyfta en särskild fråga. ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion” är årets tema och syftet är att lyfta fram sambandet mellan tillgången på vatten och tillgången på mat i världen.

Vatten är inte bara vårt viktigaste livsmedel, det är även en förutsättning för all livsmedelsproduktion. Jordbruket är den största förburkaren av världens färskvattenresurser, i utvecklingsländerna står jordbruket för över 80 procent av färskvattenanvändningen. Till stor del används vattnet av lokala jordbrukare för att tillgodose lokala behov. En trend är dock att en ökande andel av vattnet används och kontrolleras av utländska företag och investerare inom bland annat jordbruks- och livsmedelsindustrin. Sedan matkrisen 2008 har det blivit allt vanligare att stater och privata investerare i rikare delar av världen tar över stora arealer jordbruksmark i fattigare länder för att producera mat och biobränslen för egen konsumtion, så kallad landgrabbing. Ofta garanteras tillgång till vatten i köpet av land, där investerarna många gånger ges förtur till de knappa vattenresurser som finns på bekostnad av lokalbefolkningen.

En viktig fråga i den internationella vattendiskussionen är just frågan om vem som äger rätten till vattnet där en skiljelinje kan dras mellan de som förespråkar offentlig kontra privat kontroll över vattenresurserna. Denna skiljelinje tydliggjordes också på de två internationella vattenforumen som gick av stapeln i Marseille förra veckan. 

Marseille stod då värd för det sjätte Världsvattenforum vars tema var ”Tid för lösningar”. Världsvattenforum är det största internationella vattenmötet och anordnas var tredje år av World Water Council, en tankesmedja med nära kopplingar till Världsbanken och multinationella företag.

Samtidigt, i en annan del av staden, ordnades det alternativa Världsvattenforumet, Forum Alernatif Mondial de I´Eau, av sociala rörelser kritiska mot Världsvattenforumet form och fokus. Syftet med det alternativa forumet är att skapa ett konkret alternativ till Världsvattenforumet och verka för lösningar som behåller vattnet under det allmännas kontroll.

EPSU, Europafacket för offentliganställda, deltog på båda forumen och presenterade sin vattenkampanj som drar igång första april. EPSU siktar på att samla in en miljon namnunderskrifter för att få till en folkomröstning med målet om att EU ska förverkliga rätten till vatten och sanitet som en mänsklig rättighet, så som beslutades av FN i juli 2010. Möjligheten att genom ett medborgarinitiativ få till en folkomröstning på EU-nivå är ny och förordningen träder i kraft den 1 april vilket även är startdatumet för EPSU:s kampanj. Men redan idag, på Världsvattendagen, lanseras kampanjens hemsida som går att hitta här.

Kommunal drar igång sitt kampanjarbete i början av maj, vilket inte kommer gå omärkt förbi.

Här går det att läsa mer om några av de aktiviteter som anordnas på olika håll i Sverige på Världsvattendagen.

I David Halls och Emanuele Lobinas Conflicts, companies, human rights and water – A critical review of local corporate practices and global corporate initiatives  finns mer att läsa om konflikter mellan företag och lokalbefolkningen gällande rätten till vatten.