Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Barnskötare – ett framtidsyrke trots allt

I artikeln ”Här finns jobben” i Dagens Nyheter 30 juni 2011 pekas barnskötare ut som ett jobb i kris. Förskollärare däremot beskrivs som ett framtidsyrke. Artikeln bygger på rapporten Var finns jobben – bedömning till och med första halvåret 2012 från Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens slutsatser om var jobben finns utgår från förmedlingarnas bedömning av yrken utifrån intervjuer med arbetsgivare som kvantifierats i ett bristindex. Bristindexet visar att konkurrensen om barnskötarjobben är mycket stor. I Arbetsförmedlingens webbaserade vägledningsapplikation Yrkeskompassen står det om barnskötare:

”Barnskötarnas arbetsmarknad är kärv och konkurrensen om de lediga jobben bedöms komma att bli mycket hård i hela landet även det kommande året. Arbetslösheten är hög och överstiger klart genomsnittet för samtliga yrken. Även på 5 till 10 års sikt bedöms det råda hård konkurrens om de lediga jobben och möjligheterna till arbete blir mindre goda.”  

När det gäller förskollärare, däremot, konstaterar Arbetsförmedlingen i rapporten Var finns jobben? att efterfrågan kommer fortsätta att vara stor eftersom: ”barnsomsorgen byggs ut påtagligt, vilket är en följd av att födelsetalet ökat till en ganska hög nivå. Dessutom förblir födelsetalen höga under de kommande 10 åren, enligt SCB:s senaste befolkningsprognos.”

Men om barnomsorgen byggs ut borde väl även barnskötare, som har en gymnasieutbildning med fokus på barnomsorgens omvårdnadsuppdrag, efterfrågas? Att det inte ser ut så beror på politiska beslut.

Arbetsförmedlingens rapport bekräftar det som Kommunals medlemmar känt av länge. Det finns kommuner som strävar efter att fasa ut barnskötartjänsterna. Den nya skollagen, som träder i kraft 1 juli 2011, används som argument för det. Men den nya lagen ger inte stöd för att avveckla barnskötarna, tvärtom! Kommunal och Lärarförbundet har skrivit ett gemensamt brev till kommunerna för att förklara detta. I brevet står bland annat:

”Den nya läroplanen slår fast att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan och när legitimationen införs kommer endast legitimerade förskollärare att kunna leda och ansvara för undervisningen. Samtidigt är det även framgent arbetslaget som gemensamt genomför den pedagogiska verksamheten. Där är barnskötare en viktig yrkesgrupp, vilket tydligt framgår av förarbetena till både skollag och läroplan.”

Detta är även regeringens intention, vilket bekräftades i en interpellationsdebatt i riksdagen i våras då ansvarig minister Nyamko Sabuni sa:

”Vi behöver både förskollärare och barnskötare. Det är bara när båda yrkena finns i förskolan som vi kan garantera kvaliteten.”

Utmaningen nu är att få kommuner och förskolechefer att förstå att både barnskötare och förskollärare behövs i framtidens barnomsorg.