Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

De högsta chefernas löner drar ifrån – Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner (2011)

En rapport av Anton Andersson juni 2011. Rapporten undersöker löneökningar för de högsta tjänstemännen i kommuner och landsting, kommunchefer och landstingsdirektörer, under tidsperioden 2000-2010.

De högsta tjänstemännen de tio senaste åren fått betydligt större löneökningar än arbetare och tjänstemän. För arbetarna och tjänstemännen har löneutvecklingen legat kring 41 procent medan kommuncheferna har fått 51 procent och landstingsdirektörerna 80 procents ökning.

Kommuncheferna tjänade redan i snitt mer än tre gånger så mycket som medellönerna för arbetare och har ökat avståndet ytterligare. Landstingsdirektörerna har gått från fyra gånger till att ha fem gånger så hög lön som arbetarna.

Hade arbetarna i kommuner och landsting haft samma löneutveckling som kommuncheferna sedan år 2000 skulle de 2010 haft 1 400 kronor mer i lön per månad. Om de haft landstingsdirektörernas löneutveckling skulle de haft 5 700 kronor mer.

Direktörerna för de största företagen i välfärdssektorn har högre inkomster än de högsta offentliga tjänstemännen. Vi har granskat deklarerade inkomster för inkomståret 2009 för nio verkställande direktörer för de stora privata koncernerna med verksamhet inom vård, omsorg och assistans. Deras medelinkomst ligger på drygt tre miljoner kronor om året eller drygt 13 gånger vad arbetarna i offentlig sektor tjänar på ett år.

Kommunal har också undersökt rekrytering av kommunchefer och landstingsdirektörer. Resultatet är att de i huvudsak rekryteras från kommunoch landstingssektorn och sällan från näringslivet.

Förutom Kommunals lönestatistik, statistik från SCB och uppgifter från Skatteverket har vi också använt oss av en enkät som vi skickat ut till kommuner och landsting i Sverige. Denna besvarades under april 2011 och gällde lön de senaste tolv åren samt förmåner och rekrytering för de högst uppsatta tjänstemännen. Svarsfrekvensen blev 79 procent för kommunerna och 100 procent för landstingen.

De högsta chefernas löner drar ifrån (pdf)