Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Fem slag av sjukpenning?

I regeringens länge utlovade och hett efterlängtade översyn av sjukförsäkringen talas om försäkringens legitimitet och förtroendet för den.

Till exempel står det i översynen:

Själva kärnan i en försäkring är förutsägbarhet och trygghet. Det ska gå att veta hur reglerna ser ut och det ska gå att lita på att de tillämpas rättssäkert och enhetligt.

De förslag på hur legitimitet och förtroende ska säkras förläggs i implementeringsledet. Regeringens myndighet, Försäkringskassan, har inlett ett långsiktigt arbete med att stärka kvaliteten och legitimiteten i sjukförsäkringens processer och beslut, står det att läsa i översynen. Detta arbete ska fortsätta, genom ”åtgärder för att tillgodose behovet av en ändamålsenlig beslutsprocess i sjukförsäkringen” och ”åtgärder för att värna en rättssäker socialförsäkringsadministration”.

Jag skulle till skillnad från regeringen vilja dröja ett ögonblick vid själva utformningen av sjukförsäkringen.

Hur många slag av sjukpenning finns i sjukförsäkringen idag? Det rätta svaret på frågan är tre. Sjukpenning, fortsatt sjukpenning och förlängd sjukpenning. Sjukpenning kan ges under 364 dagar under en ramtid på 450 dagar och ger en ersättning på 80 % av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, med ett inkomsttak på drygt 26 000 kronor per månad. Det finns också fortsatt sjukpenning som ger 75 % ersättning och kan fås i maximalt 550 dagar – efter att ens dagar med vanlig sjukpenning tagit slut. Det tredje slaget är förlängd sjukpenning som ger 80 % i ersättning och kan ges efter vanlig sjukpenning, i obegränsat antal dagar.

 Och då glömde jag ändå förebyggande sjukpenning. Den kan ges om man genomgår behandling eller rehabilitering som förebygger sjukdom eller förkortar sjukdomsförloppet.

 Det rätta svaret är alltså fyra. Om regeringens får som den vill kommer det rätta svaret efter 1 januari 2011 att vara fem.

 Regeringen föreslår nämligen i samma översyn som jag nämnde ovan ett nytt slag av sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall. Sjukpenning i särskilda fall ska kunna ges till den som har haft tidsbegränsad sjukersättning i maximalt antal månader som sådan kan ges och som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst, eller en mycket låg sådan.

 Regeringen talar om förutsägbarhet och trygghet för att stärka legitimitet och förtroende för försäkringen. Inget fel med det. Men jag har ett tillägg: överskådlighet. Fem slag av sjukpenning är inte bra för överskådligheten i försäkringen. Det är lätt att föreställa sig att gemene kvinna och man har svårt att hålla isär fem olika slag av sjukpenning med snarlika namn. Snart är det bara vi sjukförsäkringsnördar som kan hålla reda på de olika benämningarna. Och vi är inte så särskilt många. Den som är sjukskriven eller ansöker om någon av dessa olika slag av sjukpenning får också naturligtvis efter ett tag kunskap om systemets innersta labyrinter.

Så varför inte tillsätta en begreppsbegränsningsutredning?