Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (2011)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade föreskrifter och allmänna råd och framför följande synpunkter:

Kommunal delar Socialstyrelsens uppfattning om behovet av uttryckliga regler för bedömningar i vården i samband med livsuppehållande behandling och vad som är god vård i samband med livsuppehållande behandling. Uttryckliga regler skulle tjäna som tydligare vägledning till berörd vårdpersonal vid bedömning av svåra situationer.

Kommunals särskilda synpunkter gäller vården av äldre i samband med livsuppehållande behandling som framgår i avsnittet Exempel på olika vårdsituationer (enligt Socialstyrelsens uppmaning till remissinstanserna att framföra synpunkter om avsnittet).

Äldre som bor kvar i sitt ordinarie boende eller som flyttat in i ett särskilt boende kan hamna i en svag ställning när de drabbas av akut livshotande sjukdom med nedsatt kognitiv förmåga. Om den äldre inte har skrivit ett livstestamente, där önskemål om vård i samband med eventuell livsuppehållande behandling framgår, om anhöriga eller vänner inte har varit närvarande i den äldres liv i en adekvat utsträckning och därför inte har tagit del av den äldres aktuella tankar och önskemål eller om det saknas uppgifter om äldres talan i den fasta vården, kan den äldre hamna i en särskilt utsatt situation.

För att, trots dessa omständigheter, ändå kunna fatta beslut som skulle öka den äldres chanser till god vård i samband med livsuppehållande behandling bör vården ta del av information som personalen inom hemtjänsten eller i särskilda boendet kan ha tillgång till.

Omsorgspersonalen har en närkontakt med de äldre och därigenom en relativt god möjlighet till att allmänt observera eller i direkt dialog ta del av den äldres tankar och önskemål.

Denna tillgång diskuteras inte i handboken, men Kommunal anser att det är en potential som har betydelse för att stärka de äldres ställning.

Vidare vill Kommunal understryka och betona vikten av att föra en direkt dialog med äldre medan de har sin kognitiva förmåga intakt.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Annelie Nordström och Yeshiwork Wondmeneh