Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kan politikerna styra marknaden?

Idag arbetar var femte kommunalare, cirka 100 000 medlemmar, i privata företag som bedriver skattefinansierade välfärdstjänster. För dem brister dagens regelverk i meddelarskydd och deras möjligheter att uttala sig om missförhållanden på arbetsplatsen är påtagligt begränsad.

I förra veckan var jag på en intressant konferens ”Marknadens gränser och politikens villkor” som Arbetarrörelsens forskningsnätverk arrangerade. Det första seminariet handlade om marknadens hegemoni – en tilltro till marknadens överordnade betydelse för samhällsutvecklingen.

Lennart Lundqvist, professor emeritus i statsvetenskap vid Lunds universitet, inledde med att hänvisa till Regeringsformen, 1 kap. 2§. Där står att de folkvalda ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Då är min fråga – Hur styr politikerna de verksamheter där privata företag utför skattefinansierade välfärdstjänster?

Det finns flera problem. Det gäller bland annat politikernas behov av att utveckla sin förmåga att beställa tjänster, att utöva tillsyn och att följa upp kvaliteten i de upphandlade tjänsterna som vi tillsammans finansierar. Tyvärr hänger politikerna många gånger inte med i utvecklingen.

Ett annat stort problem är avsaknaden av meddelarskydd för privatanställda. Den så kallade ”Samaritendomen” är ett tydligt exempel på de problem som kan uppstå när anställda uttalar sig i media om missförhållandet på arbetsplatsen. I det fallet blev tre ambulanssjukvårdare uppsagda efter att ha kritiserat sin privata arbetsgivare via sin fackliga tidning Kommunalarbetaren. För att uppnå meddelarfrihet måste man lagstifta om det, säger Lennart Lundqvist.

Kommunal har länge drivit frågan om meddelarskyddets betydelse för alla anställda inom de skattefinansierade verksamheterna. En grundläggande förutsättning för en fungerande välfärd är att alla som jobbar i välfärden – oavsett om verksamheten drivs offentligt eller privat – får möjlighet att påpeka brister utan att riskera att förlora jobbet.

Dagens lagstiftning har stora brister som behöver rättas till. Därför måste riksdagen skapa en lagstiftning som tryggar alla anställdas möjligheter att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats. Det är viktigt för både den anställde och allmänheten. Politikerna måste se till helheten och ta konsekvenserna av de lagar de stiftat som möjliggör en frietablering av företag inom välfärden.

För visst ska politikerna styra marknaden?