Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (2010)

Kommunal ser helst att det sker en parlamentarisk utredning på området. I dagsläget är det en arbetsgrupp inom regeringskansliet som gör utredningen. Det skriver Kommunal i sitt yttrande över promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (S2009/9762/HS).

En arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft i uppdrag att utreda formerna och definiera uppgiften för en strukturellt fristående granskningsfunktion för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens resultat och kvalitet, vad avser såväl offentliga som privata aktörer, behöver enligt promemorian på ett bättre sätt än för närvarande kunna granskas, utvärderas och offentliggöras. Syftet anges bland annat vara att stärka patientens/brukarens ställning, förbättra utvärderingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens resultat och kvalitet. För det krävs enligt promemorian ett nytt och fristående institut för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Föreliggande promemoria begränsas till att beskriva en ny organisation för granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården. Avsikten anges vara att den ska följas av en motsvarande promemoria vad avser socialtjänsten.

Regeringen avser att därefter återkomma med förslag.

Förbundet har med intresse tagit del av arbetsgruppens resonemang och förslag. I flera avseenden kan förbundet dela arbetsgruppens bedömningar. Det torde finnas få tvivel om att det finns ett ökat behov av att den samlade verksamheten inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten på ett bättre sätt än för närvarande kan granskas, utvärderas och redovisas.

Tilltron till den gemensamt finansierade välfärden kräver bra instrument för uppföljning och utvärdering. Det gäller inte minst inom viktiga välfärdsområden som hälso- och sjukvård och socialtjänst. ”Rätt” resursutnyttjande, effektivitet och kvalitet i behandlingsmetoder och tjänster, men också ett bra bemötande, är grundläggande för kvalitet i välfärden.

De överväganden och förslag som promemorian för fram är omfattande och djupgående både vad avser det nya institutets roll, form och dess föreslagna uppdrag. Förslaget berör många, bland annat Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen, HSAN (Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd) och patientnämnderna.

Det är viktigt att ett eventuellt nytt institut kan arbeta smidigt och i samklang med övriga berörda myndigheter och huvudmän, samtidigt som rollerna inbördes är tydliga. För att det nya institutets ska kunna verka effektivt menar förbundet att det är viktigt att samtliga yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns representerade i institutets styrelse.

De förslag promemorian för fram är, som angivits ovan, genomgripande. Många frågor återstår att analysera. Enligt förbundets bestämda uppfattning bör en sådan viktigare förändring som föreslås i föreliggande promemoria föregås och utredas av en så kallad parlamentarisk utredning. Förbundet emotser att bli vidtalad i en sådan utredning.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet