Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Stoppa utförsäljningen av alla offentliga sjukhus

Den borgerliga regeringen vill ta bort alla begränsningar för privata företag att driva offentliga sjukhus. Kommunal säger inte nej till privata vinstdrivande företag inom vården, men menar att de aldrig kan bli mer än ett komplement till vård i offentlig regi.

Offentligt finansierade sjukhus ska vara de dominerande producenterna av vård och omsorg. Kommunal anser att privata sjukhus kan tillföra kompetens om de används på rätt sätt och kan ge medborgarna mer vård för skattepengarna. Det skriver Kommunal i sitt remissvar på promemorian Driftsformer för sjukhus.

Kommunal anser att om det finns ledig kapacitet i vården så ska den användas till de patienter som står i tur att få vård och har de största behoven. Därför avvisar förbundet förslaget att blanda offentlig och privat finansiering av sjukvården t ex genom privata vårdförsäkringar och låta privata sjukhus dra nytta av ledig vårdkapacitet.

– Kommunal anser att det behövs gränser för privatiseringar av sjukvården för att beroendet av privata sjukhus ska få en begränsad omfattning. Jag är orolig för att den tillgänglighet och kvalitet som sjukhusen i dag ger riskerar att försämras. Varje människa ska ha tillgång till den bästa vården och omsorgen när man blir sjuk eller allvarligt skadad oavsett betalningsförmåga. Därför är det viktigt att sjukvården ska vara solidariskt finansierad och ges efter var och ens medicinska behov, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Universitetssjukhusen måste fortsätta ha en särställning eftersom där bedrivs den forskning och utveckling som behövs för att svensk sjukvård ska fortsätta vara framgångsrik i den medicinska utvecklingen.

Nej till samtliga sjukhus

Kommunal säger också nej till regeringens förslag att samtliga sjukhus i ett län ska kunna privatiseras. Om samtliga sjukhus i ett län privatiseras hotas medborgarnas möjligheter att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling och den demokratiska insynen beskärs. Dessutom läggs grunden för en sjukvårdsmarknad där höginkomsttagare skaffar sig privata gräddfiler till den bästa sjukvården.

– Svensk sjukvård är i framkant internationellt sett. Den positionen borde den svenska regeringen värna om även inför framtiden, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.