Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Yttrande över Upphandlingsutredningens slutbetänkande Nya upphandlingsregler 2, SOU 2006:28 (2006)

LO har lämnat förslag till remissyttrande över rubricerat slutbetänkande. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande flera problemställningar kring offentlig upphandling samt regelverket kring både EG-styrd och så kallad svensk offentlig upphandling. LO har valt att fokusera sitt remissyttrande till de frågeområden i betänkandet som avser arbetsrättsliga problemställningar i samband med offentlig upphandling.

Frågan om offentlig upphandling, på vilket sätt den offentliga upphand- lingen utförs och huruvida bland annat grundläggande arbetsrättsliga krav om arbets- och anställningsvillkor, sociala krav och miljökrav kan hävdas i samband med offentlig upphandling, är mycket viktig för Kommunals medlemmar. Kommunal har tagit del av Upphandlingsutredningens slut-betänkande Nya upphandlingsregler 2, (SOU 2006:28) och LOs förslag till remissyttrande över densamma.

Kommunal har också via den förbundsgemensamma gruppen inom LO, som hanterat Upphandlingsutredningens slutbetänkande, beretts möjligheter att lämna synpunkter på LOs förslag till yttrande. Förbundet kan ansluta sig till vad som anförs i LOs förslag till remissyttrande. I likhet med LO anser Kommunal

• att det i enlighet med utredningens förslag i den offentliga upphand- lingslagstiftningen införs en bestämmelse om att upphandlande myndigheter bör ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling,

• att det vid upphandling av tjänster och byggentreprenader alltid ska ställas krav på att arbets- och anställningsvillkor inte får vara sämre än vad som är normalt i den bransch och på den ort där arbetet utförs och att det vid all upphandling ska ställas krav på att grundläggande ILO-konventioner efterlevs och,

• att Sverige, i likhet med vad bland annat våra nordiska grannländer gjort, snarast ska ratificera ILO-konvention nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part och att utredningen inte funnit något som talar för att det skulle föreligga några juridiska hinder mot detta.

Med vänlig hälsning

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ylva Thörn

Sigmund Wiveson