Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Bemanningsekonomi – en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt (2005)

Kommunals arbetstidsprojekt har valt att specialstudera bemanningsekonomin i tre kommuner som har prövat olika arbetstidsmodeller. De kommuner som studeras är Kiruna, Forshaga och Falköping. Denna rapport är en referensstudie till Kirunastudien och handlar om Forshaga och Falköping.

I rapporten, som Eva Johansson ansvarat för, ingår en beskrivning och jämförelse av bemanningsekonomin inom verksamheterna öppen hemtjänst och särskilda boenden i de två kommunerna. De faktorer som beskrivs och jämförs är personalbilden, arbetad tid och frånvaro och arbetskraftskostnad vid närvaro och frånvaro.

Sammanfattning

Äldreomsorgen använder många vikarier. I Forshaga var 2004 andelen timavlönade vikarier inom den öppna hemtjänsten 19 procent av de anställda och inom särskilda boenden hela 42 procent.

Forshagas totala kostnader för arbetskraften var 9,4 miljoner kr inom den öppna hemtjänsten och 13,5 miljoner kr inom särskilda boenden. Kostnaden enbart för vikarier och övertid/mertid uppgick till 3,3 respektive 6,6 miljoner kr. Det betyder att den ordinarie personalen bara stod för 65 respektive 51 procent av kostnaderna.

Kommunen hade under 2004 uppenbarligen en låg grundbemanning inom äldreomsorgen, men med hjälp av vikarierna och övertidsuttaget uppstod en tydlig överbemanning.

Rapporten är skriven av Eva Johansson 2005.