Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Vem hjälper dig när resurserna inte räcker till?

Arbetsmiljö är alltid en högt prioriterad fråga för medlemmarna i Kommunal. Inom räddningstjänsten, där brister i arbetsmiljö snabbt kan leda till livsfarliga situationer, måste det alltid vara högt upp på dagordningen. På samma sätt är hög, och rätt, bemanning samt goda arbetsvillkor avgörande för en räddningstjänst med hög kvalitet. Det handlar i slutänden om att vi ska vara oss trygga och säkra vad som än händer – när det händer.

Fortsätt läsa

Det är viktigt att allmänheten har ett högt förtroende för räddningstjänsten. Det är också ett förtroende som måste värnas. Det här är kvinnor och män som med sin yrkeskunnighet gör skillnad mellan liv och död. Men för att göra det behöver de få utrymme att göra sina jobb som de proffs de är, och för det krävs det rätt förutsättningar.

Såg behov av kunskap

2019 presenterade Kommunal rapporten Bättre förutsättningar för räddningstjänsten med syftet att skapa en bild av arbetssituationen och arbetsmiljön inom räddningstjänsten. En tydlig slutsats var att bemanningen behöver öka för att det ska vara möjligt att garantera en god arbetsmiljö för de anställda.

Resultaten skapade dock nya frågor kopplade till bemanning och visade på behovet av ytterligare kunskap. Rapporten Bemanning och arbetsmiljö inom räddningstjänsten togs därför fram under hösten 2020. Den bygger bland annat på en enkätundersökning bland förtroendevalda inom räddningstjänsten.

Många som jobbat inom och med räddningstjänsten har sett behoven av ökade resurser. Inte minst när det kommer till bemanningen som faktiskt minskat sedan början av 2000-talet, i förhållande till den ökade befolkningstillväxten, urbaniseringen och det allt komplexare samhället. För den breda allmänheten blev detta tydligt framför allt under skogsbränderna 2014 och 2018.

Staten har efter ett antal utredningar också tillförts mer resurser i form brandflyg och annan materiel men inte fler brandmän, alltså de som till slut ska använda denna nya utrustning. Detta eftersom det inte är staten som ansvarar för räddningstjänstens personalförsörjning.

För få brandmän var något Kommunal ville titta närmare på. Att bedöma effekter av framtida eventuella händelser är alltid svårt. Dock har varje kommun en skyldighet att bedöma alla sina risker i kommunen i ett handlingsprogram och sedan avsätta resurser för räddningstjänsten. När det gällde skogsbränderna blev det uppenbart att detta inte blev riktigt bra. Men finns det andra händelser, tillbud och olyckor som inte alltid får samma mediala uppmärksamhet?

Förtroendevalda ser brister

Kommunal frågade de förtroendevalda inom räddningstjänsten om de anser att brandstationen har förmågan att hantera två samtidiga larm med nuvarande bemanning. De två vanligaste orsakerna till operativa insatser är bränder i byggnader och trafikolyckor. Hela 84 procent av de förtroendevalda svarar att deras brandstation inte klarar att hantera två sådana larm samtidigt med nuvarande bemanning utan att begära förstärkning. En förstärkning som dessutom tar längre tid att komma fram.

Vi följde upp detta med att fråga om deras brandstation klarar av att upprätthålla minimibemanning vid två oberoende insatser vid en och samma olycksplats. Där svarade 15 procent av de förtroendevalda att de alltid klarar av det medan 25 procent svarar att de aldrig klarar detta.

För att bygga på resonemanget om riskfylld låg bemanning frågade vi om det händer att brandstationen påbörjar en rökdykarinsats innan det finns en minimibemanning på plats. På den frågan svarade 17 procent ja 9 procent svarade vet inte. Arbetsuppgiften rökdykning klassificeras av Arbetsmiljöverket som Sveriges farligaste arbetsuppgift. Det finns mycket tydliga regler om minimibemanning för under vilka omständigheter en rökdykarinsats får inledas.

Det finns dessutom regler i arbetsmiljölagen som anger arbetsgivarens skyldigheter när regler bryts. Endast 15 procent av de som svarade att de startar en rökdykarinsats innan tillräckligt med personal finns på plats svarade att arbetsgivaren anmäler detta till Arbetsmiljöverket.

Det är naturligtvis problematiskt när en så stor andel av de förtroendevalda svarar att deras station inte kan hantera brand i byggnad och trafikolycka samtidigt. Dessutom i många fall utan att vara bemannade enligt gällande myndighetsföreskrifter. Än värre är att arbetsgivaren inte rapporterar detta. Båda ett brott mot arbetsmiljölagen.

Övningen stryker på foten

De bristande personella resurserna får inte bara effekt på de akuta operativa arbetsuppgifterna utan även på möjligheten till övning och nödvändig utbildning. Det gör att brandmän och brandbefäl inte får tillräckligt med tid att öva på att hantera ovanliga händelser. Detta kan riskera en effektivare räddningsinsats.

Jag har ett enormt förtroende för de kvinnor och män inom räddningstjänsten som varje dag räddar andras liv och egendom, med sin egen hälsa som insats. Men det är också på sin plats att ställa frågan – vem hjälper dig när resurserna inte räcker till?

 

Hans Kotzan, utredare, Kommunal