Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Frivilliga krafter viktig väg till brandmannayrket

Brandmännen hamnar i topp när det gäller förtroende bland allmänheten. Det är också ett av de vanligaste drömyrkena bland barn. Men det finns utmaningar vad gäller rekrytering och personalomsättning. Frågan är: hur kan vi göra yrket mer attraktivt, så att fler både söker sig till det och stannar kvar? Jo, frivilliga krafter är en stor del av svaret.

Fortsätt läsa

Utöver svårigheterna att rekrytera personal, har räddningstjänsten de senaste åren haft bekymmer med stor personalomsättning inom räddningstjänsten. Det gäller såväl heltidsanställda som räddningstjänstpersonal i beredskap och brandvärn. Olika kringorganisationer är därför otroligt viktiga för att räddningstjänsten ska fungera. Därför vill vi lyfta två frivilligorganisationer som spelar en stor roll för rekrytering och kompletterande resurser; Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer och Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer.

Men vi börjar med lite bakgrund till frivilligorganisationernas framväxt.

Hur startade Europas frivilligorganisationer?

De frivilliga brandorganisationerna är stora i Europa. Det finns en frivilligtradition inom brandområdet sedan 1800-talets början, då man tillsammans behövde lösa större kriser och bränder. Det blev då de frivilliga som organiserade sig. När första världskriget började på 1900-talet blev frivilligorganisationerna ännu viktigare. Man var tvungen att hitta nya lösningar och alternativ för att räddningstjänsten fortsatt skulle fungera eftersom männen gick ut i krig. Lösningen? Man tog hjälp av kvinnorna och barnen.

Traditionen lever fortfarande kvar i Europa. Som exempel består den tyska räddningstjänsten till större delen av frivilliga brandmän, med en blandning av kvinnor och män. I Sverige har frivilligorganisationerna funnits med sedan slutet av 1800-talet och de visar med glädje vilken viktig del av räddningstjänsten de är.

Ungdomsbrandkåren väcker ungas branschintresse

Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer riktar sig till flickor och pojkar i åldern 11-18 år och är en otroligt viktig del av rekryteringsförfarandet inom räddningstjänsten. Ungdomsbrandkåren lär ungdomar hur de ska agera i olika situationer och bli riskmedvetna. Genom träning och utbildning ökar ungdomarnas kunskap inom många räddningstjänstrelaterade områden. Det bidrar till en bra informations- och kunskapsspridning om hur man förebygger och minimerar allvarliga skador i vår vardag.

Den insats ungdomsbrandkåren gör genom att verka för att höja kunskapen om skydd mot olyckor och öka individens förmåga vad gäller att ingripa vid olyckor gör en stor skillnad för samhällets trygghet. Att kunna informera och utbilda andra ungdomar inom detta viktiga specialområde samt lära sig att rädda liv är grundläggande och viktiga motiveringar för ungdomsbrandmännen. Ungdomsbrandkåren har en stor del i att skapa tidiga kontakter mellan ungdomar och räddningstjänsten och är ett viktigt led i rekryteringen till yrket.

Frivilliga brandkåren bidrar med civila krafter

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer bidrar med viktiga krafter, och är ett starkt komplement till räddningstjänsten. Det är också ett bra sätt för civila att komma i kontakt med yrket, vilket är positivt för rekryteringen. Det släckande brandförsvaret utvecklades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och kom till stor del ur de frivilliga brandkårsorganisationerna. Den äldsta ännu bestående frivilliga brandkåren är Ystads, som bildades 1839.

Idag finns frivilliga brandkåren i hela landet. De har tillsammans skapat Räddningstjänstens glesbygdsklubb, ett forum där man lyfter viktiga frågor om hur man kan förbättra förutsättningarna för att skydda samhället och förebygga bränder och olyckor på mindre orter i Sverige. Idag har glesbygdsklubben 57 medlemmar från både stora och små kommuner över hela Sverige. Man anordnar en träff per år där man nätverkar och arbetar med relevanta frågeställningar inom verksamheten.

Arbete i det tysta förtjänar hyllning

Det finns givetvis fler sätt och nivåer att verka på för att komma tillrätta med rekryteringen och personalomsättningen i brandmannayrket. Men den guldinsats frivilligorganisationerna gör för dessa frågor förtjänar att lyftas och hyllas många gånger om. Så får du chansen, stöd dem och sprid ordet om vad de gör för räddningstjänsten och samhället i stort. Vi är dem alla tack skyldiga.