Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
Viktoria Bergström

Kommer man överens om en ny socialförsäkring?

”Man stod på en ödslig plats och blickade in i en dyster framtid”. Så uttryckte sig historikern Urban Lundberg (Institutet för framtidsstudier) när han för Svensk socialpolitisk förening i förra…

Kongressrapport: Välfärdspolitiska prioriteringar (2010)

Förbundsstyrelsen brukar inför varje kongress presentera ett förslag till prioritering av hur de samlade resurser, som välfärdspolitiken förfogar över, bäst ska användas. En viktig del i denna är avvägningen mellan…

Yttrande över Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:105 (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och anför följande synpunkter: Energi, klimat och ekonomisk tillväxt Kommunal ser ytterst positivt på att LU behandlar frågorna om…

Yttrande över SOU 2008:102 – Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Utredningen visar på ett övertygande sätt att aktivitetsersättningen i mycket liten utsträckning har lyckats med…

Yttrande över SOU 2008:100 – Bidragsspärr (2009)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och framför följande synpunkter: Kommunal instämmer i utredningens grundläggande ambition att motverka felanvändningen av socialförsäkringarna. Kommunal hänvisar till sitt…

Yttrande över betänkandet – Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Med anledning av detta framför Svenska Kommunalarbetareförbundet följande synpunkter: Utredningens ambition är att lägga förslag som utgör ett steg…