Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
vattenpolitik

Yttrande över remiss om EU-kommissionens tematiska strategi om bekämpningsmedel samt förslag till förordning om växtskyddsmedel (2007)

Bakgrund Kommissionens arbete med att lagstifta och reglera användandet av bekämpningsmedel pågår kontinuerligt. Det övergripande syftet med det nu gällande sjätte miljöhandlingsprogrammet är att ge förutsättningar för och att driva…