Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
hushållsarbete

Lägre ambitionsnivåer – en vettig jämställdhetsstrategi?

Så har den kommit. Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning – som bara görs vart tionde år. Nyhetsrubrikerna lät inte vänta på sig. Statistiska centralbyrån (SCB) skrev själva ”Hemarbetet mer jämlikt” på sitt…

Yttrande över promemorian ”Skattelättnader för hushållstjänster” från Finansdepartementet (2007)

I promemorian föreslås att en skattereduktion upp till 50 procent och till ett maxbelopp på 50 000 kronor per år, införs fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Det…