Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
hälso- och sjukvård

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (2011)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade föreskrifter och allmänna råd och framför följande synpunkter: Kommunal delar Socialstyrelsens uppfattning om behovet av uttryckliga regler för bedömningar i…

Yttrande över promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (2010)

Kommunal ser helst att det sker en parlamentarisk utredning på området. I dagsläget är det en arbetsgrupp inom regeringskansliet som gör utredningen. Det skriver Kommunal i sitt yttrande över promemorian…

Yttrande över delbetänkande av Utredningen om patienters rätt, Vårdval i Sverige (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat delbetänkande. Med anledning av detta framför Kommunal följande synpunkter: Sammanfattning Utredningen om patientens rätt föreslår i sitt delbetänkande införandet av…

Kommunals yttrande över Frittvalutredningens betänkande LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem (2008)

Svenska Kommunalarbetareförbundet har av Socialdepartementet erhållit Frittvalutredningens ovan rubricerade betänkande för remissyttrande. Förbundets yttrande koncentreras till utredningens huvudfråga om legalisering av system för brukarval av handikapp-, äldre samt hälso- och…