Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Etikett:
arbetsmarknad

Fler platser till yrkesutbildningar är bra för välfärdens kompetensförsörjning

Kommunal välkomnar regeringens förslag om att förstärka och utveckla satsningen på den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen. För att skapa ett hållbart yrkes- och arbetsliv måste det finnas möjlighet att välja nytt och välja om sitt tidigare val av utbildning eller yrke. Redan i dag råder det brist på undersköterskor och framtiden spår en ännu större efterfrågan. 2035 räknar SCB med att Sverige kommer att ha ett underskott på 160 000 undersköterskor, om utbildningskapaciteten kvarstår. Även andra välfärdsyrken står inför stora bristsituationer.

Arbetsmarknadspolitikens största utmaningar sedan början av 1990-talet

Arbetsmarknadspolitiken står inför en rad utmaningar de närmast åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i sin prognos för arbetsmarknadens utveckling åren 2011 – 2013.  Prognosen pekar på, liksom flera andra prognoser, att…

Gästblogg: Gör om RUT-avdraget

En gästblogg av Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO Hur ska vi ha det med RUT-avdraget framöver? Reformen väcker fortfarande väldigt starka känslor. Oftast är man väldigt mycket emot eller väldigt mycket…

Jämlikhet – bästa sättet att undvika finanskriser?

Orsakerna till 2008 års globala finanskris diskuteras fortfarande livligt. Att finanskrisen föregicks av en snabb kredittillväxt är allmänt känt. Men nu kommer nya forskningsrön om vad denna kredittillväxt berodde på….

Lägre ambitionsnivåer – en vettig jämställdhetsstrategi?

Så har den kommit. Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning – som bara görs vart tionde år. Nyhetsrubrikerna lät inte vänta på sig. Statistiska centralbyrån (SCB) skrev själva ”Hemarbetet mer jämlikt” på sitt…

Att jobba i kommunen – tillfälligt jobb eller livstidsanställning?

Det finns flera olika motstridiga uppfattningar om de som arbetar i kommunsektorn. Å ena sidan finns uppfattningen att det är en sektor som präglas av stor personalomsättning, består av jobb…