Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Tydligt samband mellan lägre bemanning och vinstuttag

Tidigare under Almedalsveckan presenterade statsminister Magdalena Andersson att Socialdemokraterna vill driva förbud mot vinstuttag i skolan och förskolan. Motargument mot detta brukar handla om att det är viktigare att fokusera på kvaliteten än vinsten, och att konkurrens driver fram kvalitet. Argumentet om kvalitet förtjänar att tas på allvar. Kommunal vill därför lyfta fram sambandet mellan kvalitet och bemanning.

Fortsätt läsa

Tidigare under Almedalsveckan presenterade statsminister Magdalena Andersson att Socialdemokraterna bland annat vill driva förbud mot vinstuttag i skolan och förskolan. Motargument mot detta brukar handla om att det är viktigare att fokusera på kvaliteten än vinsten, och att konkurrens driver fram kvalitet.

Hur viktig är personaltätheten för kvaliteten?

Argumentet om kvalitet förtjänar att tas på allvar. Kommunal vill därför lyfta fram fakta som visar hur vinsterna görs. Nämligen genom att i huvudsak skära ner på personal, vilket är den största utgiftsposten – och samtidigt en grundförutsättning för verksamhetens kvalitet.

Detta görs genom att presentera skillnader i bemanningen mellan förskolor drivna i offentligt respektive privat regi. Cirka en femtedel av förskolan drivs i privat regi, av dessa är ca 58 procent vinstdrivande. Trenden är att de privata vinstdrivande förskolorna ökar, medan de privata idéburna alternativen minskar.

Reglers kraft är stark – så gjorde Norge

I vårt grannland Norge infördes en nationell bemanningsnorm 2019. Syftet var att öka antalet vuxna per barn. Den norska bemanningsnormen innebär att det per personal får vara max tre barn under 3 år och max sex barn över 3 år. Det har på kort tid visat sig att reglers kraft är stark. År 2017 var det endast 55 procent av förskolorna som levde upp till normen. Men ett drygt år efter regleringen, i december 2020, efterlevde 99 procent av förskolorna bemanningsnormen.

Regleringen av bemanning i förskolan mötte kraftigt motstånd av den norska friskolornas intresseorganisation PBL (Private barnehagers landsforbund). Den största friskolekoncernen AcadeMedia skriver i sin årsredovisning 19/20:

”Införandet av en ny bemanningsnorm och högre pensionskostnader i Norge har som förväntat haft en negativ inverkan på både resultat och lönsamhet.”
(Ur Årsredovisning 19/20, AcadeMedia, 2020, academedia-arsredovisning-1920.pdf s. 10).

Ovanstående citat illustrerar att utan krav på personaltäthet kan företagen ha lägre bemanning och göra vinster. Det blir tydligt var vinstmarginalerna kommer ifrån.

Hur ser det då ut i Sverige?

Även i Sverige är det tydligt att koncernförskolor har lägre andel förskollärare, lägre andel formellt utbildade barnskötare, lägre löner samt fler deltidsanställningar. Bemanningen ser olika ut beroende på driftsform. Exempelvis är andelen barnskötare som saknar formell pedagogisk utbildning för arbete med barn i kommunal regi 29 procent, medan motsvarande siffra för privata förskolor är 43 procent.

Liknande mönster går att se avseende skillnaden i förskollärartäthet, där det går 12,2 barn per förskollärare i kommunala förskolor och 17,6 barn per förskollärare i fristående förskolor. (Ur ”Vem bestämmer över förskolan? En rapport om förskolemarknadens effekter”, Kommunal 2022, Förskolerapport_033022_0.pdf (kommunal.se)

När skillnaden i lön studeras skiljde det 1 200 kronor i månaden år 2020 mellan grundlönerna för heltidsanställda barnskötare, där det var högre i den kommunala förskolan jämfört med aktiebolagen. (25 400 kr/mån för en kommunalt anställd och 24 200 kr/mån för en bolagsanställd).

Kontinuitet viktigt för barnen

En annan viktig faktor för kvaliteten inom förskolan är kontinuiteten i personalgruppen; att förskolebarn anknyter till gruppen och personalen på förskolan. Då är det viktigt att förskolor strävar efter att ha kontinuitet och låg personalomsättning i personalgruppen. Heltid som norm, trygga villkor och bättre löner är en viktig grundsten för det.

När andelen deltider studeras går det återigen att se skillnader mellan privat och offentligt driven barnomsorg. Andelen deltidsanställningar år 2020 var 35 procent i offentlig barnomsorg och 47 procent i privat.  (Ur ”Så mycket bättre förskola”, Kommunal 2022, kommande rapport).

Skillnaderna mot privat regi betyder dock inte att nivån i kommunal regi är acceptabel. Exempelvis visar svaren från barnskötarna i Kommunals medlemsundersökning 2021 (resultat för både kommunal och privat regi) att 27 procent anser att bemanningen är så låg att det dagligen eller någon/några gånger i veckan innebär en risk för barnen (Ur Kommunals medlemsundersökning 2021).

Kvaliteten borde väga tyngst, inte driftsform

Den fakta vi hänvisar till visar att de vinstdrivande förskolorna har sämre personaltäthet, mindre andel personal med pedagogisk utbildning, som formellt utbildade barnskötare med mera. Samtidigt bör det understrykas att det finns stora skillnader inom gruppen förskolor drivna i privat regi.

Till exempel har de idéburna förskolorna bättre kontinuitet i personalgruppen, bättre förskollärartäthet och mer nöjd personal än vinstdrivande förskolor. De som därför insisterar på att vinstuttaget är viktigt för att höja kvaliteten, blir därför svaret skyldiga hur det bidrar till förbättrad kvalitet i verksamheterna.