Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Bemanning, återhämtning och yrkeskompetens inför sommaren 2022

Kommunal har genomfört sin årliga enkätundersökning till de förtroendevalda inom räddningstjänsten, angående bemanning, möjlighet till återhämtning och yrkeskompetens. Enkäten har sedan 2019 blivit en återkommande aktivitet som också kommer följas upp med bland annat att en analys av övertidsuttag under semesterperioden.

De flesta får fyra veckors sammanhängande semester 2022
Kommunal frågade de förtroendevalda om möjligheterna att ta ut semestrar under sommaren 2022, inklusive möjligheten att ta ut 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Av de svar som kom in visade det sig att de flesta har möjlighet till en sammanhängande sommarsemester men att man på ett antal räddningstjänster har brister i personalförsörjningen som måste täckas med övertidsarbete eller extra tjänstgöringspass. Detta skulle kunna betyda att beredskapen finns men det behöver inte hända mycket för att det ska omkullkastas, mycket hänger på en skör tråd.

Rekrytering av sommarvikarier samt utbildningsbakgrund.
Kommunal frågade de förtroendevalda om deras arbetsgivare har lyckats med att rekrytera tillräckligt med sommarvikarier och vilken utbildningsbakgrund dessa vikarier har. Det visade sig att endast hälften hade lyckats rekrytera tillräckligt med antal sommarvikarier. Endast 33 procent av sommarvikarierna hade SMO utbildning och/eller MSB:s före detta 15 veckors utbildning. 29 procent av de sommarvikarier som rekryteras är Rib-anställda från deltidsbrandstationer. Problemet är dock att där dessa försvinner under semestermånaderna kommer det att skapas hål i deltidsbrandstationernas beredskapsscheman.

Operativ verksamhet planeras med hjälp av ensamarbete
Drygt 30 procent av de förtroendevalda anger att den operativa verksamheten planeras med hjälp av ensamarbete. Detta är allvarligt eftersom de arbetsuppgifter som räddningstjänstens brandmän och brandbefäl utför inte lämpar sig för ensamarbete. Ensamarbete ökar risken för både den enskilde brandmannen och/eller brandbefälet samt de medborgare som i en olyckssituation behöver undsättas.

Få har fått särskild utbildning för skogsbränder
Kommunal frågade de förtroendevalda om brandmän och eller brandbefäl har fått utbildning i vad MSB kallar för Effektiva räddningsinsatser vid skogsbränder eller liknande utbildning under 2021 och 2022. Över 50 procent svarade att sådan utbildning inte har genomförts. I samband med den stora skogsbranden 2018 drogs ett antal slutsatser ifråga om kompetens. En av lärdomarna var bristen på kunskap i skogsbrandsbekämpning ute på räddningstjänsterna.

Räddningstjänstens förmåga till att utföra en räddningsinsats
Kommunal ställde frågan om hur de förtroendevalda objektivt skulle bedöma sin räddningstjänsts operativa förmågan. Detta utifrån helheten och inte enbart förmågan att hantera skogsbränder. Eftersom de förtroendevalda har utbildning och yrkeserfarenhet blir bedömningen trovärdig. Dessutom utgår de förtroendevalda från kända fakta för att komma fram till en korrekt värdering. 35 procent av de förtroendevalda svarade att det är mindre bra och eller bristfällig.

Till slut
Det finns inget som pekar på att antalet brandstationer, brandbilar, brandmän och eller brandbefäl har blivit fler till antalet inför sommar 2022. Konsekvensen kan bli att det tar längre tid tills att en räddningsstyrka är på plats samt färre brandmän på olyckplatsen.

Under sommarens månader ändras demografin och fler vistas i glesbygden, ute på sjöar och vattendrag samt ett ökat trafikflöde på våra riksvägar. Detta innebär att riskerna för antalet drunknings- och trafikolyckor och tillbud som ska hanteras ökar samtidigt som det ska finnas en stark och snabb beredskap att ta hand om exempelvis en skogsbrand innan den växer och blir extraordinär. Det verkar som att de ansvariga för den kommunala räddningstjänsten fixar och trixar för att få ihop semesterplaneringarna och håller samtidigt tummarna på en ”lugn sommar”.

Kommunal hoppas också att räddningstjänstens personal får en lugn sommar.

Enkätundersökning om den kommunala räddningstjänstens beredskap och bemanningssituation inför sommaren 2022