Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Alla har rätt till semester och återhämtning

En viktig beståndsdel i en god arbetsmiljö är din rätt att inte alltid behöva vara på jobbet. Vi behöver alla återhämtning både i arbetsveckorna och genom en längre sammanhållen semester. Många av medlemmarna i Kommunal har under lång tid haft en mycket hård arbetsbelastning och sedan mer än ett år kan situationen beskrivas som extraordinär. Behovet av återhämtning är därmed rekordstort. Trots detta visar både statistik och vittnesmål från medlemmarna att många arbetsgivare brister i att tillgodose detta. Priset för denna försummelse riskerar att bli mycket högt.

Möjligheten att helt få släppa jobbet är viktigt för återhämtningen men att döma av de frågor medlemmarna i Kommunal ställer angående sin semesterrätt så är det många som inte kommer att kunna släppa jobbet ens under sin semester. På förekommen anledning kan det vara värt att understryka att arbetsgivaren inte har rätt att begära att en medarbetare ska vara beredd att rycka in under pågående semester. Arbetsgivaren har heller inte rätt att ångra en beviljad semester.

För mer information om semesterrätt, stöd och råd kring semester och återhämtning kan du som medlem vända dig till Kommunal direkt eller din lokala sektion.

Att genom en längre sammanhållen semester få möjligheten att återhämta sig och koppla av från jobbet är viktigt men det är det även mellan arbetspassen. Därför är resultaten från Arbetsmiljöbarometern 2020, som går ut till Kommunals skyddsombud, nedslående; inom äldreomsorgen är det 22 procent som sällan får sammanhängande ledighet om 11 timmar, så kallad dygnsvila, och 6 procent får det aldrig. Inom hälso- och sjukvård är situationen inte mycket bättre: 16 procent uppger att de sällan får dygnsvila och 6 procent att de aldrig får det.

I Kommunals stora medlemsundersökning 2020 känns mönstret igen: bland undersköterskor svarar var fjärde person att de inte särskilt ofta får dygnsvila och var tredje uppger att de inte särskilt ofta har veckovila.

Det förekommer att arbetsgivare försvarar bristerna i kort och lång återhämtning med att vårdtagarnas bästa måste gå före personalens återhämtning, alltså att det helt enkelt inte finns tillräckligt många personer med rätt kompetens att tillgå. Det de glömmer i ett sådant resonemang är att det funnits gott om tid till att bli en bättre arbetsgivare genom att exempelvis satsa mer på att minska stress bland personalen, tryggare anställningar och bättre löner. Frånvaron av sådana förbättringar blir därmed en missad möjlighet för arbetsgivaren att locka fler till välfärdssektorn.

Det vi ser idag är att många av medlemmarna i Kommunal upplever stor stress och samtidigt får otillräcklig återhämtning. Det är en farlig kombination som ger avtryck i Försäkringskassans statistik över antalet sjukskrivna. Senast tillgängliga statistik från 2017 visar att antalet sjukskrivningsdagar per sysselsatt nästan var dubbelt så hög inom vård och omsorg som det var för arbetsmarknaden totalt.

Att bränna ut personal sänder fel signaler till den som är nyfiken på att exempelvis utbilda sig till undersköterska. Givet de stora rekryteringsbehoven inom äldreomsorgen är bristen på återhämtning, otrygga anställningar och låga löner något som kräver omedelbara åtgärder. Det behövs för att locka till ett yrke som är så givande på många plan och där varje person behövs.

God omsorg ges av friska och nöjda medarbetare. Det är endast genom ett långsiktigt förbättringsarbete, inklusive rätt till semester och återhämtning, som arbetsgivarna kan skapa en hållbar grogrund för personalförsörjning och kvalitet i välfärden.