Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Dramatisk ökning av arbetsrelaterade sjukdomar bland vård- och omsorgspersonal

I spåren av coronapandemin har antalet anmälda arbetssjukdomar inom vård och omsorg ökat med hela 219 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. Ökningen visar att den exceptionella exponeringen inte gått hand i hand med exceptionella skyddsåtgärder.

Preliminära siffror från Arbetsmiljöverket visar en dramatisk ökning av antalet arbetsrelaterade sjukdomar under första halvåret 2020. Som en konsekvens av coronapandemin har anmälningarna ökat med 60 procent sett till hela arbetsmarknaden.

Men ökningen är allt annat än jämnt fördelad. Inom flera branscher har antalet anmälningar minskat, ofta som en naturlig följd av att smittskyddsrestriktioner begränsat verksamheten. Ökningen är istället starkt driven av vård och omsorg, där antalet anmälningar om arbetsrelaterad sjukdom mer än tredubblats jämfört med 2019. Könsfördelningen är också tydligt skev – 85 procent av de ökade anmälningarna har rört kvinnliga arbetstagare.

Att ökningen är störst inom vård och omsorg kommer inte som en överraskning. Vård- och omsorgsanställda har exponerats för viruset på ett helt annat sätt än många andra grupper på arbetsmarknaden. Men att ökningen är så pass stor, samtidigt som många äldreboenden varit särskilt drabbade av smitta, visar att den exceptionella exponeringen inte gått hand i hand med exceptionella skyddsåtgärder. Förutom könsaspekten finns här också en tydlig hierarki – i flera fall har exempelvis skyddsutrustning reserverats till sjuksköterskor, trots att undersköterskor jobbat närmare de smittade brukarna.

Kommunal har under våren fått slåss med näbbar och klor för att ens säkerställa den mest basala formen av munskydd till exponerade arbetstagare. Våra önskemål om försiktighetsåtgärder med exempelvis andningsmask av typen FFP2 har återkommande avvisats med hänvisning till Folkhälsomyndighetens klassificering av covid-19 som en droppsmitta, detta trots att samma myndighet menar att vanlig säsongsinfluensa kan vara luftburen.

Det har talats mycket om att Sverige under våren misslyckades med att skydda de äldre, men mindre om att Sverige misslyckades med att skydda personalen som tar hand om dem. Förhoppningsvis bidrar Arbetsmiljöverkets sammanställning till att frågan ges sin rättmätiga uppmärksamhet.