Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Utan lokalvårdarna och städarna fungerar inte välfärden

Coronakrisen har en gång för alla bevisat vilket livsviktigt jobb medlemmar inom städ och lokalvård utför. Deras arbetsmiljö erbjuder dock långt ifrån optimala förutsättningar för effektiv virusbekämpning, visar en ny enkät från Kommunal. Under våren har det varit ett högt tryck på städning.

4024 medlemmar inom städ och lokalvård uppmanades den 4 maj 2020 via e-post att svara på en webbaserad enkät. 779 av dem svarade. Enkäten handlade om arbetsmiljön och tillgången till skyddsutrustning under den pågående coronapandemin. Av de svarande jobbade 44 procent i en skola eller förskola, 21 procent inom hälso- och sjukvården, 13 procent på äldreboende eller LSS-boende och 22 procent på någon annan typ av arbetsplats. 57 procent hade kommunen som arbetsgivare, 20 procent region och 19 procent hade ett privat aktiebolag som arbetsgivare. Svarsfrekvensen var tyvärr låg. Bara en femtedel (19,4 %) svarade, men svaren ger ändå en tydlig bild av den situation medlemmarna inom branschen befinner sig i under denna kris.

Stor arbetsbelastning under coronapandemin

Över hälften, 54 procent av de svarande anser att arbetsbelastningen har ökat under pandemin. 14 procent anser att den har minskat – troligtvis på grund av att vissa verksamheter och lokaler, till exempel gymnasieskolan och icke-akut sjukvård, antingen håller stängt eller har mycket färre patienter eller elever än vanligt.

Oftast (70 procent av de svarande) har arbetsgivaren tagit fram nya riktlinjer för städning. De nya riktlinjerna handlar till exempel om extrastädning som desinfektion av handtag och bord, samt utökad toalettstädning. Många anser att det inte finns någon tid för extraarbetet: “Känns konstigt vi får ej mer tid utan får ’prioritera bort’” svarar en medlem. ”Ska göra mer jobb men på samma tid. Är väldigt stressande så vissa dagar är man helt slutkörd,” kommenterar en annan.

Stor oro över att själv bli sjuk

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att städarnas och lokalvårdarnas arbetsmiljö är bra. Tillsammans med anställda och skyddsombud tar arbetsgivaren fram rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras i praktiken. Arbetsgivaren ska också undersöka om det finns risk att skada sig i olika arbetssituationer som förekommer i det aktuella städarbetet. Om det finns risker ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att förebygga att någon skadas. Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs och även informera om smittrisker. Det är viktigt att samtliga medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem de ska vända sig med frågor. Skyddsombudets uppgifter är att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning, delta i planeringen och begära de åtgärder som ombudet anser behövs av arbetsgivaren.

Tyvärr anser bara 53 procent av de som svarat på webbenkäten att de har tillgång till adekvat skyddsutrustning för att skydda sig själva på arbetsplatsen. Dessutom är 65 procent av de svarande oroliga över att bli smittad på arbetsplatsen. En fjärdedel (25 procent) anser att de inte har fått tillfredsställande instruktioner från arbetsgivaren om hur man ska verka för att undvika/minska smittspridning. ”Oron är stor, känns obehagligt att vi ska gå in i verksamheter utan skydd även om smittan blir bekräftad och personer som är smittade bor där vi städar. Sen ska vi vidare till näst verksamhet” svarar en medlem.

Städarna och lokalvårdarna måste få känna sig trygga i arbetet – och ha tid att kunna utföra alla arbetsuppgifter

För att alla ska ha en trygg arbetsmiljö krävs det att arbetsgivaren tar sitt fulla ansvar. Skyddsutrustningen som behövs ska finnas på plats, det ska finnas tydliga rutiner för båda städning och säker arbetsmiljö och det ska finnas tid för att kunna göra sitt jobb utan att stressa. För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska hanteras. Arbetsgivare ska informera arbetstagaren om vad som gäller ¹.

Utbildad personal i kombination med en god arbetsmiljö har redan innan coronapandemin visat sig ge stora framgångar i kampen mot smittspridning (Läs mer om detta i rapporten Livräddarna²). Stress och dåliga arbetsvillkor försämrar lokalvårdarnas möjlighet att utföra ett bra arbete. Lokalvårdarna och städarna är hjältar som behöver bättre förutsättningar att kunna göra ett bra jobb – och skydda oss alla från smitta.

Det är oacceptabelt att så många känner sig otrygga i arbetet. Kontakta gärna ditt skyddsombud eller sektion om du har frågor om arbetsmiljön under coronatider.

 

 

 

 

¹Arbetsmiljöverket

² Kommunal (2016): Livräddarna – en rapport om lokalvårdarna i hälso- och sjukvården