Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Coronakrisen – ett arbetsmiljöproblem för redan pressad förskolepersonal

Medlemmarna har många frågor om hur de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ska gå ihop med deras verklighet. Oron för att smittas på arbetsplatsen är betydande. Arbetsgivarna har ett stort ansvar, det krävs tydliga instruktioner både till föräldrar och personal och material som skyddar ska alltid finnas tillgänglig. Dessutom behöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer rimma bättre med verkligheteten. Läs mer om vilka krav Kommunal ställer på arbetsgivarna och Folkhälsomyndigheten.

Oron för att smittas på arbetsplatsen måste tas på stort allvar

Över 68 procent av barnskötarna som har besvarat en enkät som Kommunal skickade i mitten av april, känner sig oroliga för att smittas av covid-19 på sin arbetsplats. Enkätresultaten visade också att det finns ett samband mellan oron och tillgången till grundläggande hygienartiklar samt tillfredställande instruktioner från arbetsgivarna. Ju sämre instruktioner eller tillgång till material som skyddar – desto större oro.

De som arbetar i förskolan utsätts varje arbetsdag för situationer som kan exponera dem för smitta, när de tar sig till arbetet och i mötet med kollegor, barn och föräldrar på sin arbetsplats. Samtidigt vet ingen hur länge krisen kommer pågå.

Arbetsmiljöproblemen har ökat – för redan pressade yrkesgrupper 

Därtill visar enkätresultatet att situationen med låg bemanning och hög arbetsbelastning har förvärrats under Coronakrisen i många delar av landet – trots minskade barngrupper. Flera nya arbetsuppgifter har lagts på barnskötarna som nu bland annat förväntas täcka upp för frånvarande kollegor, hoppa in som kökspersonal, städa och agera när föräldrar kommer sjuka till verksamheten eller vill lämna in sjuka barn. Samtidigt som det saknas vikarier som täcker upp för ordinarie arbetsuppgifter.

Situationen varierar över landet i och med att smittspridningen befinner sig i olika faser, men oavsett var i landet man arbetar, skapar en ändrad arbetssituation ökad stress och många gånger en ohållbar arbetssituation för en redan pressad yrkesgrupp.

I Kommunals rapport “De Oumbärliga” (2019) kunde vi bland annat se att antalet barn per avdelning i snitt fler än Skolverkets riktmärke, att bemanningen är otillräcklig och att barnskötare i snitt är överrepresenterade i statistiken över både längre och kortare sjukfrånvaro – ett tydligt tecken på att bemanningen inte är tillräcklig. Dessutom saknar omkring hälften av de som är anställda som barnskötare utbildning för att arbeta som barnskötare.

Missbruk av otrygga anställningar

Läget förvärras av ett utbrett missbruk av otrygga anställningar. Drygt 35 procent av barnskötarna som arbetar i förskolan har en tidsbegränsad anställning och 52 procent arbetar deltid. Otrygga anställningar är negativt för den för allra minst barnen viktiga kontinuiteten och skapar otrygg personal som dessutom i rädsla för att uppfattas som obekväma har svårare att ställa krav på arbetsgivarna, eller att stanna hemma vid sjukdom.

Förskolan spelar en central roll som samhällsbärande institution under Corona-krisen. Om andra samhällsviktiga funktioner ska kunna behålla sin personal behövs en fungerande förskoleverksamhet. Även för att andra delar av ekonomin inte ska lamslås är verksamheten en viktig kugge. Att förskolan håller öppet i Sverige är bra, men personalens arbetsmiljö måste säkerställas.

Det är arbetsgivarna som har ansvaret – men Folkhälsomyndigheternas riktlinjer måste också förtydligas 

Det är arbetsgivarna som har ansvaret för att se till att personalen känner sig trygg och har tillgång till material som skyddar samt skapar insatser för att förhindra smitta och överbelastning bland personalen. Därtill måste Folkhälsomyndighetens riktlinjer tydliggöras för att rimma bättre med förskolans verklighet. Därför kräver Kommunal att följande åtgärder genomförs:

Krav på åtgärder riktade till arbetsgivarna:

  • Arbetsgivarna inom förskola behöver förstå att läget är allvarligt och säkerställa att det alltid finns grundläggande hygienartiklar eller skyddsutrustning att tillgå, säkerställa att personalen och deras chefer känner till vilka rutiner som gäller och att de känner sig trygga
  • Arbetsgivarna måste ställa krav på städrutiner
  • Arbetsgivarna måste ha en tydlig kommunikation med föräldrar om vikten att stanna hemma vid behov och om att ta personalens situation på allvar – det ansvaret ska inte läggas på personalen
  • Arbetsgivarna måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt arbetsmiljölagens regelverk för att säkerställa att förändringar i arbetsorganisation och en ökad arbetsbelastning följs av åtgärder – detta i samverkan med skyddsombudet.
  • Trygga anställningar: anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och arbetsorganisationen ska möjliggöra heltidsarbete som norm.

Krav på åtgärder riktade till Folkhälsomyndigheten:

Rekommendationer måste överensstämma med verkligheten. Därför måste Folkhälsomyndigheten snarast ta fram riktlinjer vad gäller förskolan: hur ska personalen agera när det inte går att hålla distans?