Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hållbar kompetensförsörjning hör ihop med jämställd arbetsmiljö

De högsta sjuktalen på arbetsmarknaden finns inom kvinnodominerade yrken i vård och omsorg. Det är helt oacceptabelt att medarbetare tvingas betala med sin hälsa för att de arbetar i en bransch med flest kvinnor. En ny inspektionsrapport för äldreomsorgen visar på allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. Nära nio av tio inspekterade arbetsplatser fick krav på förbättringsåtgärder. Det är hög tid att regering och kommuner tar ett större ansvar för äldreomsorgen och ser till att kraven i arbetet balanseras med rätt resurser.

I måndags presenterade Arbetsmiljöverket sin inspektionsrapport från äldreomsorgen. En viktig slutsats från deras inspektioner är att ledningar på politisk och tjänstemannanivå måste se till att personal och chefer får rätt förutsättningar. Sjukskrivningar, personalflykt och deltidsarbete inom vård och omsorg behöver hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå.

I Arbetsmiljöverkets rapport ”En vitbok om kvinnors arbetsmiljö” (2017) konstateras att arbetsmiljön är ojämställd. I traditionellt kvinnliga branscher är riskerna för ohälsa större, liksom risken att lämna anställningen till följd av ohälsa eller missnöje med förutsättningarna i arbetet. 6 av 10 i vård och omsorg arbetar även deltid. De vanligaste skälen är att de antingen inte erbjudits heltidsarbete, eller att de inte orkar arbeta heltid.

Många lämnar branschen

I årets första nummer av Kommunalarbetaren intervjuas tre undersköterskor, ett vårdbiträde och en skötare, med lång yrkeserfarenhet från äldreomsorgen. Fyra av dem har valt att lämna sina arbeten. För samtidigt som äldreomsorgen och vården skriker efter arbetskraft väljer många utbildade undersköterskor att lämna vårdyrket för något annat.

Orsakerna till varför de slutat är kopplade till arbetsmiljön – som i sin tur är beroende av verksamhetens finansiering, styrning och organisering. Intervjupersonerna i Kommunalarbetaren berättar att det handlar om underbemanningen, den tuffa arbetsbelastningen och scheman som inte ger tid för återhämtning. En arbetsmiljö som ständigt ger upphov till en känsla av otillräcklighet ger negativa hälsoeffekter för personalen och drabbar i längden också de äldre.

”Horribla villkor”

Sofie, som tidigare arbetade som undersköterska i ett privat hemtjänstföretag, jobbar idag inom träindustrin. Hon jämför sina nuvarande arbetsvillkor i den mansdominerade branschen med dem hon hade tidigare:

”Jag jobbar färre timmar, har högre lön, mer fritid, fler raster och slipper ansvaret över människoliv. Jag tänker nu att det är horribelt vad villkoren i vården är dåliga. Det enda som skulle kunna få mig tillbaka är rejält mycket mer resurser och framför allt tid.”

Sofies svar om behoven av mer resurser och tid speglar den kunskap vi har från Kommunals stora medlemsundersökning. Där svarar bland annat 70 procent av undersköterskorna och vårdbiträdena inom äldreomsorgen att deras arbetsplats är underbemannad minst någon dag per vecka. Över hälften svarar att bemanningen är otillräcklig i stort sett varje dag. 42 procent anser att bemanningen är så låg att den utgör en risk för de äldre minst någon dag varje vecka.

En hållbar kompetensförsörjning inom äldreomsorgen är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Andelen äldre i befolkningen ökar, samtidigt som många undersköterskor och vårdbiträden går i pension under de närmaste åren. I dag går cirka 2 500 ut från vård- och omsorgsprogrammet varje år. För att täcka behoven skulle det behöva rekryteras drygt 11 000 undersköterskor och vårdbiträden per år fram till 2026. Kort sagt – äldreomsorgen behöver bli mycket mer attraktiv som bransch.

Utvecklingen går åt fel håll

Idag går utvecklingen vad gäller resurser och bemanning åt helt fel håll. Enligt en granskning av Kommunalarbetaren har minst 180 av 290 kommuner sparat på verksamheten i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen.

Det som krävs nu är ett rejält äldreomsorgslyft. För både kvinnor och män, unga och äldre, behövs mer resurser och stora förbättringar när det gäller arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner. Yrkesutbildning och rätt kompetens ska löna sig och heltidsarbete ska bli norm. Så kan den växande äldreomsorgen bli en bransch som både lockar nya och behåller alla fantastiska medarbetare som redan har rätt kompetens.