Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Flera förändringar behövs innan pensionsåldern kan höjas

Vi lever allt längre så pensionsåldern måste höjas. Den slutsatsen har pensionsgruppen dragit. Kommunal och de andra fackförbunden inom LO ställer sig inte bakom det nuvarande förslaget om höjda åldersgränser. Först krävs ett antal nödvändiga förändringar:

  • Pensionsavgiften måste höjas. Dagens avgift till den allmänna pensionen ger en för låg inkomstgrundad pension.
  • Regelverket för sjukersättning måste lättas upp. Hänsyn måste tas till bland annat ålder och utbildningsbakgrund.
  • Mer stöd och möjlighet till omställning mitt i livet. Ska vi arbeta längre behöver vi kunna byta jobb mitt i livet.
  • Åtgärder för att öka antalet fasta heltidsanställningar är nödvändiga. En fast anställning på heltid ger bättre möjligheter att tjäna in en rimlig pension än osäkra anställningar på deltid.
  • Arbetsmiljöverket behöver mer resurser. Särskilt tillsynsarbetet behöver prioriteras upp
  • Skyddsombud måste få bättre möjligheter att verka och utbilda sig. Skyddsombuden utgör en viktig resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Alla anställda ska ha tillgång till kvalitetssäkrad företagshälsovård. Fokus ska ligga på att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.
  • Tillgång till äldreomsorg och barnomsorg måste säkerställas. Man ska inte behöva tacka nej till arbete pga. brist på omsorg.

Idag saknas det reella möjligheter för en stor andel av Kommunals yrkesgrupper att arbeta längre. Kroppen eller huvudet orkar inte. För dem kan en höjd pensionsålder som inte kombineras med att det blir enklare att få sjukersättning, och att hänsyn tas till bland annat ålder eller utbildningsbakgrund, innebära en riktig rävsax. Man är för sjuk för att arbeta men kan varken få sjukersättning eller har möjlighet ta ut sin pension. Har man en skada eller sjukdom ska man inte behöva ta ut sin pension i förtid utan då ska man få sjukersättning. Men detta tvingas många ändå att göra på grund av det strikta regelverket för sjukersättning och sjukpenning.

Det är nödvändigt att börja i rätt ände. Innan pensionsåldern höjs måste villkoren i arbetet och arbetsmiljön dramatiskt förbättras, möjligheten till sjukersättning för dem som är sjuka behöver säkerställas och avgiften till den allmänna pensionen behöver höjas till en nivå som skapar en möjlighet att leva på pensionen. Vidare behöver finnas bättre möjligheter till rörlighet i yrkeslivet.

Arbetsmiljöarbetet måste trappas upp och bli en verklig prioritet. Vi behöver gå från att prata om det till att handla. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för sina anställdas hälsa och välmående om ett arbetsliv högre upp i åldrarna ska kunna bli verklighet. Idag saknas allt för ofta förutsättningar och resurser att utföra ett bra jobb utan att hälsan tar stryk. Värst är det inom de kvinnodominerade yrkena där besparingar görs hela tiden när verksamhetsanslagen inte räknas upp i takt med kostnadsökningarna.

En höjd pensionsålder skulle dock kunna gynna särskilt sjuka och arbetslösa givet att åldersgränserna i socialförsäkringssystem följer med uppåt och att man får den ersättning man är i behov av. Vid en höjd pensionsålder kan individen ha sjukersättning eller andra ersättningar några år längre och på så sätt vänta med att ta ut sin pension, vilket skulle leda till en högre pension livet ut.

Särskilt allvarligt för medlemmarna i Kommunal är förslaget om att grundskyddet i den allmänna pensionen, t.ex. garantipension och bostadstillägg, ska följa riktåldern. Det vill säga den ålder som följer medellivslängden där förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension hamnar på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994. Enligt förslaget ska åldersgränserna höjas från dagens 65 år till 66 år 2023. Från och med år 2026 ska åldersgränsen följa riktåldern som samma år beräknas vara 67 år. För en person som är 35 år idag beräknas riktåldern bli 70 år.

Lägsta ålder för att ta ut allmän pension
Idag 61 år
2020 62 år
2023 63 år
2026 64 år

 

Lägsta ålder för garantipension
Idag 65 år
2023 66 år
2026 67 år/Riktåldern

 

Idag har sju av tio av Kommunals tidigare medlemmar garantipension. På grund av att de låga pensionsavgifterna och relativt sett låga löner kommer garantipensionen och bostadstillägget fortsatt utgöra en betydande andel av pensionen för medlemmarna i Kommunal. Det håller inte att skylla på individen. Det är inte bara dem som av olika anledningar har jobbat deltid eller varit borta från arbetsmarknaden en längre period som kommer att få en låg pension utan även dem som jobbat heltid i flera decennier. Det är pensionssystemets konstruktion med för låga pensionsavgifter som leder till för låga pensioner.

Om åldersgränserna i grundskyddet höjs så innebär det med dagens system att medlemmarna i Kommunal måste vänta med att ta ut garantipension, bostadstillägg och i vissa fall även äldreförsörjningsstöd tills de uppnått riktåldern. En dörr lämnas dock öppen. De individer som uppfyller kravet om 44 års arbete ska ha möjlighet att få garantipension tidigare. Pensionsmyndigheten skriver dock i sitt remissvar att de bedömer att det kommer beröra väldigt få personer. Det är även väldigt otydligt för individen om man tillhör den gruppen eller inte. Inte är det värdigt heller att man efter ett helt yrkesliv ska behöva garantipension för att klara sig. Garantipensionen är tänkt för den som arbetat lite eller inget alls.

Går man i pension innan riktåldern är det alltså endast möjligt att få inkomstpension och premiepensionen från den allmänna pensionen. Ingen garantipension eller bostadstillägg. De som har högre lön kommer få en inkomstgrundad allmän pension och dessutom mer i tjänstepension. De som haft hög inkomst under sitt yrkesliv kan därmed välja att gå i pension tidigare än de med lägre inkomster som blir beroende av grundskyddet. Den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad ålderspension väntas nämligen ligga ca 3 år under riktåldern.

Det är djupt orättvist att dem som arbetar i de yrken som får landet att gå runt ska vara tvungna att arbeta flera år längre på grund av att den pensionen blir så liten med dagens system. Utan undersköterskorna som tar hand om våra äldre eller barnskötaren som tar hand om våra barn skulle inte resterande del av befolkningen kunna gå till jobbet och tjäna in till sin pension. Tack vare att vi har den välfärd vi har kan vi svenskar fortsätta arbeta utan lägre förvärvsavbrott när vi får barn eller när våra föräldrar blir gamla och i behov av hjälp. I landet Sverige måste även undersköterskan och barnskötaren måste kunna gå i pension och få en pension som går att leva på.

Högre pensionsålder är på sikt nödvändig men Kommunal kan inte acceptera det nuvarande förslaget om höjda åldersgränser utifrån de premisser som finns idag. Först måste arbetsmiljön och regelverket för sjukersättning förbättras. Arbete måste även ge en högre pension även för våra medlemmar. Det får vi genom en höjd pensionsavgift.