Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

10 000 undersköterskor i vinst – tänk på det när Kristersson och Åkesson beklagar sig över bemanning i välfärden

Den samlade borgerligheten, inklusive Sverigedemokraterna, röstade igår nej till regeringen och Vänsterpartiets förslag om en begränsning av vinstläckaget i välfärden. Kommunal beklagar beslutet, men frågan är långt ifrån avgjord.

Att vinstjakten får fortsätta är mycket olyckligt. Bara de så kallade övervinsterna uppgår enligt den statliga utredningen till 4,7 miljarder/år. Det motsvarar över 10 000 undersköterskor. Undersköterskor som svenska folket alltså i praktiken HAR betalat för men där betalningen istället placeras som vinst på privata konton, ofta i skatteparadis.

Det är en orimlig ordning, vilket också en klar majoritet av svenska folket tycker.

Att stora summor avsedda för barn, gamla och sjuka istället plockas ut som vinst av aktiebolag rimmar också illa med de utmaningar välfärden står inför. En åldrande befolkning och stora pensionsavgångar gör att varje anslagen skattekrona är livsviktig. Enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medför de ökade behoven att det kommer att behövas närmare 140 000 fler undersköterskor och vårdbiträden fram till 2026. Att möta den växande efterfrågan är fullt möjligt, men det förutsätter att pengar som avsätts för välfärd används till välfärd.

Vi vet genom flertalet utvärderingar att incitamentsstrukturen som följer av vinstdriven välfärdsverksamhet leder till en press på löner, bemanning och anställningsvillkor. I en arbetsintensiv och relationell verksamhet är det nämligen i princip omöjligt att göra stora vinster utan att spara in på personalen.

Bilden återspeglas också i personalens syn på olika arbetsgivare. I Kommunals medlemsundersökning ombads undersköterskor och vårdbiträden anställda i äldreomsorgen uppge var de helst skulle arbeta om de fick välja arbetsgivare men inte byta yrke. Som redovisas i figuren nedan säger sig klart fler vilja arbeta för kommunalt driven äldreomsorg än för vinstdriven äldreomsorg.

Bland anställda i kommunalt driven äldreomsorg säger hela 55 procent att de helst vill arbeta kommunalt medan 5 procent säger sig föredra en vinstdriven arbetsgivare. Mer anmärkningsvärt är att bilden i stor utsträckning delas av de som idag arbetar för privata utförare. Bland undersköterskor och vårdbiträden anställda i vinstdriven äldreomsorg säger endast 7 procent att de föredrar en vinstdriven arbetsgivare, samtidigt som nästan hälften – 46 procent – säger att de helst hade arbetat för en kommunal utförare.

För Kommunal är frågan enkel – vi vill ha en välfärd där verksamheten står i fokus och där pengarna kommer personal och brukare till del. Regeringens förslag föll denna gång men med folkets stöd finns alla förutsättningar att stoppa vinstläckaget under nästa mandatperiod.

10 000 undersköterskor i vinst – tänk på det nästa gång Ulf Kristersson eller Jimmie Åkesson beklagar sig över bemanning och köer i välfärden. Tänk på det i valet den 9 september.