Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Efterlysning: Mer kompetent personal till förskolan

Ny statistik visar att antalet barn per barngrupp minskar och antalet årsarbetare per barn i förskolan ökar. Det är tecken på att politiska styrmedel för att minska barngrupperna har gett effekt men fortfarande saknas politik för att få fler utbildade barnskötare. Det behövs att fler utbildas, erbjuds yrkesutveckling på arbetstid och valideras till barnskötare. Bemanningen i förskolan ska nämligen inte bara vara god utan också rätt.

Idag går en halv miljon barn till förskolan. De ska sjunga sånger, lära sig hänga jackan på kroken, räkna kottar i skogen och sova middag. För att barn ska få en trygg och utvecklande tid på förskolan så arbetar 117 000 personer för att göra det möjligt.

Skolverket har idag släppt statistik om personaltäthet och barngruppernas storlek. Även om den genomsnittliga statistiken visar att barngrupperna minskar och personaltätheten ökar så syns stora skillnader så väl mellan kommuner som offentligt och privat drivna förskolor.  Olika kommuner har helt enkelt olika prioriteringar för att förbättra barnen – och personalens – tid på förskolan.

På nationell nivå har riktmärken för barngruppernas storlek återinförts och för några år sedan införde också regeringen ett särskilt anslag för att skynda på en minskning av barngruppernas storlek. Förskolor kan nu, genom sin kommun, ansöka om medel för att minska barngrupperna. Insatser som de här, visar nu effekt. Från att innan varit ett genomsnitt på närmare 17 barn per barngrupp minskar nu antalet barn till nära 15 barn per barngrupp.

Källa: Skolverket

Det är inte bara statistiken för antalet barn per barngrupp som förbättras utan även statistiken för antalet barn per årsarbetare som blivit bättre. Förra året ökade antalet heltidstjänster med 2,9 procent och antalet inskrivna barn med 1,8 procent. Det gjorde att antalet barn per årsarbetare minskade från 5,2 till 5,1.

Det är dock nedslående att den ökande bemanningen framför allt sker genom att fler som saknar relevant utbildning att arbeta med barn anställs. För att förskolan ska kunna följa sin läroplan krävs tillgång till omsorg samt tid och kompetens hos personalen för att möjliggöra barns utveckling och lärande. Därför är det viktigt att inte bara prata om god bemanningen utan också om rätt bemanning.

Källa: Skolverket

Kommunal har tidigare varnat för brister i bemanning och en alarmerande arbetsmiljö för personal – och barn – i förskolan. Även om den sammantagna statistiken nu visar på en positiv utveckling i förskolan, behövs det göras mycket mer. Bristen på utbildad personal är stor. Det krävs ett aktivt arbete från stat och kommun att fler ska vilja utbilda sig till barnskötare och orka arbeta som det hela livet.