Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Medvetenheten om sexuella trakasserier i kontaktyrken måste öka

Förekomsten av sexuella trakasserier – från kollegor, chefer eller kunder, brukare och anhöriga till brukare – är tyvärr något som inte verkar vara förskonat någon bransch eller yrkesgrupp. De yrkesgrupper som har störst risk att utsättas är de kvinnodominerade, ensamarbetande och kontaktnära yrken.

Många medlemmar i Kommunal arbetar just under sådana förhållanden. I ett kontaktyrke med hög arbetsbelastning, otrygga anställningar och låg bemanning. Det ökar risken att sexuella trakasserier och övergrepp inte anmäls, tystas eller inte förebyggs som de borde.

Enligt LO:s nya rapport som undersöker förekomsten av sexuella trakasserier utifrån LO-förbundens medlemmars perspektiv sticker tyvärr medlemmar i Kommunal ut. Sexuella trakasserier – ovälkomna förslag, pornografiska bilder, oönskad fysisk kontakt och oönskade sexuella anspelningar – är sorgligt nog en del av många medlemmars vardag.

Totalt anger nästan 10 % av medlemmarna i Kommunal att de blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.  Bland medlemmarna är det vanligast, nära 60 procent, att blivit utsatta av brukare eller anhöriga.

Utsatts för sexuella trakasserier utifrån förbund

Ur LOs rapport: Kvinnlig fägring och machokultur?

Rapporten visar att visstidsanställda är extra utsatta för sexuella trakasserier. Mer än var fjärde inom vård och omsorg som är visstidsanställda har blivit utsatta för sexuella trakasserier jämfört med 12 procent av de tillsvidareanställda inom samma sektor.

Otrygga anställningar riskerar att leda till att fler inte anmäler eller inte berättar att de utsatts för att de inte ska anses svaga eller riskera att inte få arbeta kvar. Tystnadskultur och normer om att ”lite får en tåla” är tyvärr fortfarande vanligt förekommande.

För att utplåna förekomsten av sexuella trakasserier måste rutiner för förebyggande arbete och rutiner med åtgärder och repressalier fungera. Då krävs att både arbetsgivare, fackförbund och beslutsfattare arbetar ihop.

För att arbetare och facket ska kunna agera krävs att problemen diskuteras och anmäls. Idag, 17 april, anordnar Kommunal en livesänd föreläsning med Sonja Schwarzenberger om de särskilda riskfaktorer som finns för personliga assistenter vad det gäller sexuella trakasserier.