Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

#metoo visar att skyddsombuden behöver stärkas

De många upprop som förra året väcktes under hashtagen #metoo handlade om sexismen i hela samhället. Det bland feminister länge upprepade påståendet om att alla kvinnor är utsatta blev nu en accepterad sanning genom att tusentals kvinnor vågade berätta om såväl straffbara övergrepp och trakasserier som unkna kulturer och tarvliga beteenden.

#metoo-uppropen skapade rubriker i många länder. I Sverige fick de dock extra stort genomslag. Och särskilt framträdande var berättelserna från arbetslivet. Uppropen fick här närmast en facklig känsla genom att de skrevs branschvis. De personliga assistenterna hade ett upprop (#hjälpaintestjälpa), anställda inom vården en annat (#nustickerdettill), anställda inom räddningstjänsten ett tredje (#larmetgår) och så vidare. Uppropen fick på detta sätt extra kraft – de visade på samma strukturer men utifrån varje branschs särskilda förutsättningar.

När den mediala bevakningen av #metoo nu avtar är det dags att vidta politiska åtgärder. För det är tydligt att det finns ett glapp mellan teori och praktik. Samtidigt som det redan finns i grunden bra strafflagstiftning, diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning saknas tyvärr ofta kunskap och rutiner för att dessa regelverk ska få full effekt. Och det gäller särskilt vid trakasserier mellan arbetskamrater.

Kommunal ser här att skyddsombuden på arbetsplatserna har en nyckelroll. Rätt rustade kan skyddsombuden fungera som ett stöd för den som utsätts, och hjälpa till att lotsa personen till att våga anmäla till polisen, arbetsgivaren eller rätt myndighet. Skyddsombudet har också möjlighet att själv vidta åtgärder, inte minst genom en väl fungerande dialog med arbetsplatsens chef. Allt detta kräver dock att skyddsombuden själva vet och förstår hur regelverket fungerar.

Med anledning av detta har Kommunal nu två krav:

  • Kommunal vill att staten tar ett större ansvar för utbildningen av skyddsombud. Utbildningens längd bör regleras i lag och uppgå till minst fem dagar.
  • Det bör också införas en lagstadgas rätt till vidareutbildning/fortbildning för skyddsombud, motsvarande minst en dag per år.

Idag uppvakta ordförande Tobias Baudin och förbundets avtalssekreterare Lenita Granlund arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson med dessa krav. Ett jämställt arbetsliv måste vara fritt från trakasserier. Stärkta skyddsombud är ett steg på vägen.