Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ett par ord om arbetsmiljö och klyftor i budgetpropositionen 2018

Ny kunskap om arbetsmiljön är särskilt viktig för kvinnodominerade yrken och branscher, eftersom synen på arbetslivet fortfarande till stor del bygger på förhållanden i verkstadsindustrin och byggbranschen.

Budgetpropositionen är här! Den består av 18 utgiftsområden och naturligtvis angår samtliga områden oss, som samhällsmedborgare. Men vissa områden är mer direkta än andra och påverkar vår vardag här och nu.

Ett viktigt fokusområde för Kommunal är arbetsmiljön, det faller under Utgiftsområde 14 – Arbetsmarknad och arbetsliv i budgetpropositionen.Den specifika arbetsmiljösatsning som tas upp i propen gäller inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.Regeringen tillkännagav beslutet om myndigheten den 7 september .Beskedet tas emot positivt av Kommunal som med flera andra samhällsaktörer har drivit ett krav på ett nationellt kunskapscentrum sedan alliansregeringen avskaffade Arbetslivsinstitutet 2006. En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av denna myndighet som ska vara lokaliserad i Gävle och förväntas inleda sin verksamhet 1 juni 2018 .

Ny kunskap om arbetsmiljön är särskilt viktig för kvinnodominerade yrken och branscher, eftersom synen på arbetslivet fortfarande till stor del bygger på förhållanden i verkstadsindustrin och byggbranschen. Verksamheten av denna nya myndighet finansieras genom minskning av anslag till ett antal olika pågående verksamheter inom arbetsmiljöområdet i olika omgångar mellan 2018 och 2020. Vad detta innebär totalt för regeringens arbetsmiljöpolitiska satsning går det inte att uttala sig om idag, det kräver mer information från de instanser anslagsminskningen gäller.

Den yttersta konsekvensen av en dålig arbetsmiljö är långtidssjukfrånvaro som i värsta fall leder till utträde ur arbetsmarknaden med svåra försörjningsproblem som följd, som i sin tur leder till ytterligare försämringar i hälsan; en ond spiral som drabbar medlemmar i Kommunal och i flera andra LO-förbund. Den arbetsrelaterade ohälsan är en av faktorerna som skapar ekonomiska klyftor. Med detta som bakgrund är den fördelningspolitiska ansatsen i regeringens budgetproposition mycket välkommen. Läs också Torbjörn Dalins blogg .