Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Medicinsk data och att backa in i framtiden

Makt över sin kropp eller risk för överbehandling? Kommunals utredare kommenterar artikel i SvD.

Fyra företrädare för läkarprofessionen skriver 31/8 på SvD Brännpunkt, där de hävdar att det ökande digitala testandet, ”appar och logaritmer” kan skapa oro och generera information som leder till överbehandling.

Det är i grunden orimligt att neka människor information om sin hälsa, och att neka dem ägandeskap av data om sin egen kropp. Det känns därför naivt att som undertecknarna gör avfärda den digitala utvecklingen som ”teknikoptimism”.

Givetvis är risken för ”övervård” viktig att bevaka för att inte vården ska bli ojämlik. Men det gäller oavsett teknisk utveckling – och att begränsa information är inte en rimlig lösning på problemet. Ägande av medicinska data ställer nya krav och kräver ibland ny lagstiftning för att skydda enskilda – men att dra slutsatsen att inte satsa på teknik vore att backa in i framtiden.

Istället bör vi fokusera på den ökade kvalitet i vård och omsorg som den nya tekniken kan ge. Med kontinuerligt och digitalt mätt puls/blodtryck på en patient inom äldreomsorgen kan exempelvis hemtjänstpersonalen spara många timmar i bil – timmar som istället kan användas till kvalitativ omsorg när brukaren behöver den. Övervakning av dementa patienter – något som kan upplevas som både intigritetskränkande och som en otrygg arbetsmiljö – kan göras elektroniskt och omsorgen kan istället inriktas på möten som ger lugn och trygghet. Exemplen kan göras många där digitala verktyg ger både patienten makt över sin hälsa och vårdpersonalen bättre arbetsmiljö och högre produktivitet.

En högkvalitativ vård och omsorg skapas i mötet mellan patient och vårdpersonal – ett möte som kan underlättas och understödjas av digital teknik. Detta är tyvärr ett perspektiv som artikelförfattarna helt bortser från.