Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Nya siffror om hot och våld i välfärdens tjänst – fokus äldreomsorgen

Hot och våld mot personal inom välfärdsyrken är både ett problem för individen som bli utsatt och samhället i stort i och med att välfärdspersonal inte kan utföra sina jobb. Nya siffror från Kommunals medlemsundersökning visar att mer än var femte undersköterska anger att de utsätts för hot och våld på arbete varje vecka. Under 2017års almedalsvecka diskuterades detta och vad som behöver förändras för att förebygga och möta de hotfulla och våldsamma situationer som ändå äger rum.

Under Kommunals seminarium ”Hot och våld i välfärdens tjänst” presenterades tidigare opublicerade siffror från Kommunals nya medlemsundersökning. Undersökningen har genomförts av Statisticon på uppdrag av Kommunal och bygger totalt på 10 000 telefonintervjuer med medlemmar ur yrkesgrupperna undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen samt barnskötare i Kommunal.

Frågorna om hot och våld inom äldreomsorgen har riktats till medlemmar inom yrkesgrupperna vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen. Så många som 22 procent av undersökterskorna inom äldreomsorgen anger att de utsatts för hot och våld av brukare på sin arbetsplats någon gång varje vecka eller mer. Det är endast en av tre av undersköterskorna som anger att det aldrig blivit utsatta för hot eller våld av en brukare.

Av vårdbiträdena är det 18 procent som anger att de utsatts för hot och våld av brukare på sin arbetsplats någon gång i veckan eller mer och 45 procent anger att det aldrig blivit utsatta för hot eller våld av en brukare.

På dagens seminarium diskuterades frågor så som ”Hur identifieras och synliggörs hot och våld i arbetslivet?” och ”Hur kan arbetsgivare och anställda motverka att problemen accepteras?” utifrån flera olika perspektiv med representanter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningsrörelsen och akademin. Henrik Fredén, Brandman, Räddningstjänsten Gotland var på plats, tillsammans med Annika Nordin, Förhandlingschef, Sveriges Bussföretag samt Nicklas Lindahl, Förhandlingschef, Sverige kommuner och landsting (SKL) och Lisa Bengtsson, 3e vice förbundsordförande på Kommunal deltog i panelen.

Arbetsgivare och personal måste på olika sätt agera för att hot och våld inte ska normaliseras eller skuldbeläggas på en enskild individ.

Lisa Bengtsson tog bland annat upp risken med att visstidsanställda är mer utsatta i och med att de inte vågar anmäla på grund av rädsla för att inte få jobba kvar eller saknar information om rutiner.

Annette Thörnquist beskrev utifrån sin rapport att en kundorienterad hemtjänst riskerar att bidra till att hot och våld accepteras och inte rapporteras eller anmäls. I och med att brukarens/kundens intressen sätts före personalens arbetsmiljö.

För att komma tillrätta med problemet mer än bara för stunden krävs ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Det gäller både att synliggöra – att faktiskt anmäla – dokumentera och rapportera för att kunskapen om förekomsten av hot och våld ska öka samtidigt som strategier och lagändringar ska impliceras för att en nollvision ska kunna bli verklighet.