Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hot och våld på jobbet – är det något den anställda ska behöva tåla?

Hot och våld är vanligast i yrken där kontakt med andra människor är en naturlig del av arbetet. Undersköterskor, bussförare och brandmän är några av de yrkesgrupper som riskerar att utsättas för hot och våld. Konsekvenserna bli både fysisk o psykisk ohälsa.

Onsdag den femte juli anordnar Kommunal seminariet ”Hot och våld i välfärdens tjänst” för att lyfta riskerna med hot och våld på jobbet och hur det ska kunna förebyggas.

På seminariet kommer problematiken med hot och våld mot personal inom välfärdsområdet diskuteras utifrån flera olika yrkeskategorier. Perspektiv från så väl äldreomsorg, räddningstjänst och lokaltrafik kommer komma tilltals för att belysa likheter och skillnader i synen på och acceptansen av hot och våld mellan olika branscher.

Annette Thörnquist, Arbetsmiljöforskare, docent i historia, Stockholms universitet, kommer presentera sin studie Lite får man tåla – eller? Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i hemtjänsten  som fokuserar på hot, våld och kränkningar mot personal inom hemtjänsten.

Skillnader i arbetsuppgifter och organisation av arbetet påverkar risken att utsättas för hot eller våld samt hur rapportering och uppföljning hanteras. I rapporten lyfter Annette Thörnquist fram att en starkt kundorienterad hemtjänst som är konkurrensutsatt, där brukaren gör ett kundval, riskerar att bidra till att hot och våld inte rapporteras eller anmäls. Traditionella – könskodade – föreställningar om hemtjänstarbetet påverkar synen av vad de anställda ska behöva tåla, medan stress och hög personalomsättning medför risk för underrapportering.

Kommunals rapport Hot och våld mot räddningstjänstpersonal – en lägesrapport (2017) har undersökt i vilken utsträckning personal inom räddningstjänsten utsatts för och upplever hot eller våld på jobbet samt vilka rutiner som finns för dokumentation. Ungefär var tolfte person som arbetar i räddningstjänsten uppger att de har blivit utsatta för våld på jobbet de senaste tolv månaderna. Av dessa anger bara 36 procent att det finns rutiner för dokumentation av händelser av hot och våld.

Frågor så som ”Hur identifieras och synliggörs hot och våld i arbetslivet?” och ”Hur kan arbetsgivare och anställda motverka att problemen accepteras?” kommer diskuteras utifrån flera olika perspektiv med representanter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningsrörelsen och akademin. Henrik Fredén, Brandman, Räddningstjänsten Gotland kommer finnas på plats, tillsammans med Annika Nordin, Förhandlingschef, Sveriges Bussföretag samt Nicklas Lindahl, Förhandlingschef, Sverige kommuner och landsting (SKL) och Lisa Bengtsson, 3e vice förbundsordförande på Kommunal kommer också delta i panelen.

För att komma tillrätta med problemet mer än bara för stunden krävs ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Det gäller både att synliggöra – att faktiskt anmäla – dokumentera och rapportera för att kunskapen om förekomsten av hot och våld ska öka samtidigt som strategier och lagändringar impliceras för att en nollvision ska kunna bli verklighet.

På seminariet ska panelen djupdyka i vad arbetsgivare och personal kan göra för att hot och våld inte ska normaliseras eller skuldbeläggas på en enskild individ samt vilka förebyggande insatser som behövs.

Hoppas vi ses på onsdag!

P.s Ni som inte kommer vara på plats i Visby kan hålla utkik på Utredarbloggen efter sammanfattning på seminariet och nya siffror ur Kommunals medlemsundersökning.